Đề tài Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu và thực tiễn áp dụng tại hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU 3

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 3

1. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 3

2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu 4

II. HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU 5

1. Khái niệm 5

2. Đặc điểm 6

2.1. Chủ thể 6

2.2. Đối tượng hợp đồng 7

2.3. Đồng tiền thanh toán 7

2.4. Luật áp dụng 7

3. Nguồn luật Điều chỉnh hợp đồng xuất nhập khẩu 8

3.1. Luật quốc gia 8

3.2. Điều ước quốc tế 10

3.3. Tập quán thương mại quốc tế 11

3.4. Tiền lệ pháp (án lệ) về thương mại 12

III. KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 12

1. Giao kết hợp đồng xuất nhập khẩu 12

1.1. Nguyên tắc giao kết 12

1.2. Giao kết hợp đồng xuất nhập khẩu 13

2. Điều kiện ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng xuất nhập khẩu 14

2.1. Chủ thể của hợp đồng 14

2.2. Hình thức hợp đồng 14

2.3. Đối tượng hợp đồng 15

2.4. Nội dung của hợp đồng 15

2.4.1. Tên hàng 16

2.4.2. Số lượng 16

2.4.3. Qui cách, chất lượng 16

2.5.4. Giá cả 16

2.5.5. Phương thức thanh toán 17

2.5.6. Địa điểm và thời gian giao nhận hàng 17

3. Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu 17

3.1. Nguyên tắc thực hiện 17

3.2. Nội dung thực hiện 18

3.2.1. Xin giấy phép xuất nhập khẩu 18

3.2.2. Mở tín dụng thư (thông thường là L/C nếu hợp đồng qui định) 18

3.2.3. Thuê tàu lưu cước, mua bảo hiểm hàng hóa 18

3.2.4. Thủ tục hải quan 19

3.2.5. Giao nhận hàng và kiểm tra hàng hóa 19

3.2.4. Thanh toán 20

4. Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng xuất nhập khẩu 21

4.1. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm 21

4.2. Các hình thức trách nhiệm 21

4.2.1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng 21

4.2.2. Phạt vi phạm 22

4.2.3. Bồi thường thiệt hại 22

4.2.4. Hủy hợp đồng 22

4.3. Các trường hợp được miễn trách nhiệm 23

4.2.1. Trường hợp bất khả kháng 23

4.2.2. Lỗi của bên kia hoặc của bên thứ ba 23

4.2.3. Trường hợp do hai bên thỏa thuận 24

5. Giải quyết tranh chấp 24

5.1. Giải quyết tranh chấp do thương lượng giữa các bên 24

5.2. Giải quyết tranh chấp do hòa giải 24

5.3. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục Trọng tài 25

5.4. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tại Toà án 25

Chương II: THỰC TIỄN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU NHỰA TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN 27

I. KHÁI QUÁT VỀ HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN 27

1. Địa vị pháp lý 27

1.1. Một số thông tin chủ yếu về Hợp tác xã Công nghiệp Quyết Tiến 27

1.1.1. Tổng quan về hợp tác xã 27

1.1.2. Ngành nghề kinh doanh 27

1.2.Chức năng nhiệm vụ của hợp tác xã 28

1.2.1. Chức năng 28

1.2.2. Nhiệm vụ 28

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, bộ máy của hợp tác xã 28

1.2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức 28

1.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 29

3. Vấn đề về lao động và tiền lương 30

3.1. Tình hình lao động 30

3.2. Hợp đồng lao động 31

3.3. Hợp đồng lao động 31

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã 32

4.1. Bảng cân đối kế toán 32

4.2. Bảng cân đối tài khoản 33

4.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 34

II. VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU NHỰA TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN 35

1. Các hình thức hợp đồng 35

1.1. Hợp đồng lao động 35

1.2. Hợp đồng kinh tế 35

1.3. Hợp đồng dân sự 36

2. Ký kết hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu nhựa tại hợp tác xã 36

2.1. Chủ thể hợp đồng 36

2.2. Hình thức hợp đồng 37

2.3. Đối tượng hợp đồng 38

2.4. Nội dung hợp đồng 38

3. Tình hình thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại hợp tác xã 39

4. Giải quyết tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu nhựa tại hợp tác xã 40

Chương III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU NHỰA TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN 41

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU NHỰA TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 41

1. Đánh giá chung 41

2. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu nhựa tại hợp tác xã công nghiệp Quyết Tiến 42

2.1. Thuận lợi 42

2.1.1. Về phía nhà nước 43

2.1.2. Về phía hợp tác xã 43

2.2. Khó khăn 44

2.2.1. Về phía nhà nước 44

2.2.2. Về phía hợp tác xã 44

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 45

1. Về phía nhà nước 45

1.1. Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các đơn vị nhập khẩu 45

1.1.1. Hoàn thiện chính sách nhập khẩu 45

1.1.2. Thủ tục hải quan 46

1.1.3. Hạn ngạch và giấy phép kinh doanh 46

1.1.4. Ký kết và gia nhập các Điều ước quốc tế về Thương mại 47

1.2. Các giải pháp khác 47

1.2.1. Hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế 47

1.2.2. Về chính sách xúc tiến thương mại 47

2. Về phía hợp tác xã 48

2.1. Vấn đề nhân sự 48

2.2. Tăng cường hệ thống tìm kiếm thông tin và mở rộng thị trường 48

2.3. Về quá trình đàm phán 48

2.4. Về vấn đề ký kết hợp đồng 49

2.5. Về vấn đề thực hiện hợp đồng 50

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY