Đề tài Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán thu-chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước Na Hang

MỤC LỤCTrangDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTLỜI NÓI ĐẦU 2CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KBNN NA HANG -TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 41.1. VÀI NÉT VỀ KBNN NA HANG 41.1.1 Lịch sử ra đời, chức năng và quyền hạn của KBNN 41.1.2. Vài nét cơ bản về KBNN huyện Na Hang 131.2. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 181.2.1. Lý do chọn đề tài 181.2.2 Mục tiêu của đề tài 19CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NSNN, KẾ TOÁN THU – CHI NSNN VÀ PHÁT TRIỂN HTTT KẾ TOÁN 20A. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 201. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 201.1 Khái niệm 201.2. Phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các cấp 202. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NSNN, KẾ TOÁN THU – CHI NSNN BẰNG TIỀN MẶT VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN 302.1. Khái niệm 302.2. Quy định chung về Kế toán NSNN 302.3. Chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt (Ban hành theo quyết định số 24/2006/QĐ – BTC ngày 06/04/2006 của Bộ Tài chính) 332.4. Tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 402.5. Một số loại sổ kế toán liên quan đến Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 48B. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 521. Khái niệm 52 2. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một HTTT 543. Các giai đoạn phát triển HTTT 553.1.Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu 553.2. Giai đoạn: Phân tích chi tiết 563.3.Giai đoạn 3: Thiết kế lô gíc 573.4.Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp 573.5. Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài 583.6. Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống 583.7. Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác 594. Công cụ thực hiện 604.1. Các phương pháp thu thập thông tin 604.2. Công cụ mô hình hóa 62CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG TIỀN MẶT 653.1. KHẢO SÁT THỰC TẾ 653.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán 653.1.2.Những quy định chung về tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN và chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN 653.1.3. Quy trình kế toán thu – chi NSNN 723.1.4. Phương pháp hạch toán 763.1.5. Yêu cầu của bài toán 823.2. Phân tích chi tiết HTTT Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 833.2.1 Sơ đồ chức năng (BFD) của hệ thống 83 833.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống 843.2.3. Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của hệ thống 903.3. Thiết kế logic HTTT kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 933.3.1. Thiết kế CSDL lôgíc 933.3.2. Các giải thuật trong chương trình 1033.4. Thiết kế giao diện chính của HTTT Kế toán Thu – chi NSNN bằng tiền mặt 1083.4.1Thiết kế menu chương trình 1083.4.2 Màn hình giao diện đăng nhập chương trình 1093.4.3.Màn hình giao diện chính của chương trình 1103.4.4 Màn hình giao diện nhập tài khoản 1113.4.5 Giao diện nhập chứng từ thu NS 1123.4.6 Giao diện nhập chứng từ chi NS 113KẾT LUẬN 117DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KBNN NA HANG -TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 4

1.1. VÀI NÉT VỀ KBNN NA HANG 4

1.1.1 Lịch sử ra đời, chức năng và quyền hạn của KBNN 4

1.1.2. Vài nét cơ bản về KBNN huyện Na Hang 13

1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC HIỆN 18

1.2.1. Lý do chọn đề tài 18

1.2.2 Mục tiêu của đề tài 19

CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NSNN, KẾ TOÁN THU – CHI NSNN VÀ PHÁT TRIỂN HTTT KẾ TOÁN 20

A. TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 20

1. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 20

1.1 Khái niệm 20

1.2. Phân cấp quản lý ngân sách và mối quan hệ giữa ngân sách các cấp 20

2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NSNN, KẾ TOÁN THU – CHI NSNN BẰNG TIỀN MẶT VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN 30

2.1. Khái niệm 30

2.2. Quy định chung về Kế toán NSNN 30

2.3. Chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt (Ban hành theo quyết định số 24/2006/QĐ – BTC ngày 06/04/2006 của Bộ Tài chính) 33

2.4. Tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 40

2.5. Một số loại sổ kế toán liên quan đến Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 48

B. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 52

1. Khái niệm 52

2. Nguyên nhân dẫn tới việc phát triển một HTTT 54

3. Các giai đoạn phát triển HTTT 55

3.1.Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu 55

3.2. Giai đoạn: Phân tích chi tiết 56

3.3.Giai đoạn 3: Thiết kế lô gíc 57

3.4.Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp 57

3.5. Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài 58

3.6. Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống 58

3.7. Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác 59

4. Công cụ thực hiện 60

4.1. Các phương pháp thu thập thông tin 60

4.2. Công cụ mô hình hóa 62

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT KẾ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG TIỀN MẶT 65

3.1. KHẢO SÁT THỰC TẾ 65

3.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán 65

3.1.2.Những quy định chung về tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN và chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN 65

3.1.3. Quy trình kế toán thu – chi NSNN 72

3.1.4. Phương pháp hạch toán 76

3.1.5. Yêu cầu của bài toán 82

3.2. Phân tích chi tiết HTTT Kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 83

3.2.1 Sơ đồ chức năng (BFD) của hệ thống 83

83

3.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống 84

3.2.3. Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của hệ thống 90

3.3. Thiết kế logic HTTT kế toán thu – chi NSNN bằng tiền mặt 93

3.3.1. Thiết kế CSDL lôgíc 93

3.3.2. Các giải thuật trong chương trình 103

3.4. Thiết kế giao diện chính của HTTT Kế toán Thu – chi NSNN bằng tiền mặt 108

3.4.1Thiết kế menu chương trình 108

3.4.2 Màn hình giao diện đăng nhập chương trình 109

3.4.3.Màn hình giao diện chính của chương trình 110

3.4.4 Màn hình giao diện nhập tài khoản 111

3.4.5 Giao diện nhập chứng từ thu NS 112

3.4.6 Giao diện nhập chứng từ chi NS 113

KẾT LUẬN 117

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY