Đề tài Phân tích và đánh giá sự biến động của các yếu tố chi phí trong giá thành một tấn than của Công ty than Mông Dương giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 3

CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG 3

1.1.TÌNH HÌNH CHUNG 4

1.2- ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA SẢN XUẤT 5

1.2.1. Điều kiện địa chất tự nhiên 5

1.2.1.1. Vị trí địa lý : 5

1.2.1.2.Về địa hình sông suối khí hậu 5

1.2.1.3. Hệ thống giao thông vận tải nguồn năng lượng sinh hoạt và nước sinh hoạt. 6

1.2.2. Điều kiện địa chất mỏ. 6

1.2.2.1. Địa tầng 6

1.2.1.5 Điều kiện địa chất thuỷ văn địa chất công trình. 8

1.2.3. Điều kiện công nghệ sản xuất : 9

1.2.2.1 Công nghệ khai thác than lộ thiên 10

1.2.2.2 Công nghệ khai thác than hầm lò. 11

1.1.2.3. Trang bị kỹ thuật : 15

1.2.3. Các điều kiện kinh tế xã hội của sản xuất 18

1.2.3.1. Tình hình tập trung hoá, chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất trong ngành và doanh nghiệp. 18

1.2.3.2. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động. 18

1.2.4.Tình hình xây dựng và chỉ đạo kế hoạch : 19

1.2.4.1. Trình tự lập kế hoạch 19

1.2.4.2. Triển khai thực hiện kế hoạch 20

1.3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP : 20

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22

CHƯƠNG 2 23

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG NĂM 2005 23

2.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG 24

2.2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 26

2.2.1 Phân tích khối lượng sản phẩm sản xuất. 26

2.2.2. Phân tích khối lượng sản xuất theo nguồn sản lượng và phương pháp công nghệ 27

2.2.3. Phân tích khối lượng sản phẩm theo các đơn vị sản xuất 28

2.2.4. Phân tích chất lượng sản phẩm 29

2.2.5. Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 30

2.2.5.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo thời gian 30

2.2.5.2.Tình hình tiêu thụ theo thời gian 32

2.2.6 Phân tích mức độ đảm bảo của công tác chuẩn bị sản xuất. 33

2.3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCD VÀ NLSX 35

2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ. 35

2.3.2. Phân tích tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị 37

2.3.3. Phân tích năng lực sản xuất (NLSX) và trình độ tận dụng năng lực sản xuất 38

2.3.2.1. Năng lực sản xuất của dây chuyền khai thác lộ thiên. 38

2.3.2.2.Sơ đồ công nghệ khai thác than hầm lò 43

2.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 48

2.4.2- Phân tích chất lượng lao động, chất lượng công nhân kỹ thuật năm 2005 50

2.4.2.2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động các nguyên nhân gây lãng phí thời gian lao động. 51

2.4.2.3. Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng tới tình hình sử dụng thời gian lao động. 52

2.4.3 Phân tích năng suất lao động 53

2.4.3.1. Đánh giá chung năng suất lao động 53

2.4.4. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 54

2.5 PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 55

2.5.1- Phân tích chung giá thành sản xuất sản phẩm. 56

2.5.2. Phân tích kết cấu giá thành năm 2005 của Công ty than Mông dương 57

2.5.3. Phân tích sự biến động của các yếu tố chi phí trong giá thành 58

2.6- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG NĂM 2005 59

2.6.1- Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán. 59

2.6.2 Phân tích khả năng thanh toán của Công ty 63

2.6.3- Phân tích kết cấu vốn lưu động 65

2.6.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh 66

2.6.4.1- Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 66

2.6.4.2. Phân tích khả năng sinh lời của vốn kinh doanh ta xét các chỉ tiêu sau: 67

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69

CHƯƠNG 3 70

PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2001-2005 70

CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG 70

3.1- CĂN CỨ CHỌN ĐỀ TÀI 71

3.1.1. Sự cần thiết của việc phân tích giá thành sản phẩm 71

3.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu 72

3.1.2.1.Mục đích 72

3.1.2.2. Đối tượng 72

3.1.2.3. Nhiệm vụ 72

3.1.2.4. Phương pháp nghiên cứu. 73

3.2. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ THÀNH TOÀN BỘ 1 TẤN THAN 74

3.3. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TỪNG YẾU TỐ CHI PHÍ TRONG GIÁ THÀNH 77

3.3.1. Yếu tố chi phí vật liệu mua ngoài 79

3.3.2. Yếu tố chi phí nhiên liệu mua ngoài. 81

3.3.3 Yếu tố chi phí động lực mua ngoài. 83

3.3.4. Yếu tố chi phí tiền lương 84

3.3.5. Yếu tố chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 86

3.3.6. Yếu tố chi phí khấu hao. 87

3.3.7. Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài. 89

3.3.8. Yếu tố chi phí khác bằng tiền. 90

3.4- PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA KẾT CẤU GIÁ THÀNH 91

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 95

1. Tăng năng suất lao động của công nhân. 96

2. Sớm thanh lý các TSCĐ sử dụng không hiệu quả đã già cỗi hoặc không cần dùng. 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY