Đề tài Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm và một số biện pháp giảm giá thành tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch năm 2005

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

I. Khái niệm về giá thành 3

II. phân loại giá thành

1. Giá thành kế hoạch 4

2. Giá thành định mức 4

3. Giá thành thực tế 4

III. Các phương pháp phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 5

1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí 5

1.1. Yếu tố chi phí nguyên vật liệu 6

1.2. Yếu tố chi phí nhân công 6

1.3. Yếu tố chi phí khấu hao 6

1.4.Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài 6

1.5. Yếu tố chi phí bằng tiền 6

2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục giá thành sản phẩm 7

2.1. Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7

2.2. Khoản mục chi phí tiền lương trực tiếp 7

2.3. Khoản mục chi phí sản xuất chung 7

2.4. Khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 8

2.5. Khoản mục chi phí bán hàng 8

3. Phân loại chi phí theo phương pháp phân bổ chi phí vào giá thành 8

3.1. Chi phí trực tiếp 8

3.2. Chi phí gián tiếp 9

4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và tình hình tăng giảm sản lượng hàng hoá 9

4.1. Chi phí biến đổi 9

4.2. Chi phí cố định 9

IV.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm 9

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính gái thành sản phẩm 9

2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11

V. Phương pháp hạ giá thành sản phẩm 15

1. ý nghĩa của việc hạ giá thành sản phẩm 15

2. Các phương hướng hạ giá thành sản phẩm 16

3. Nhiệm vụ và nội dung phân tích giá thành sản phẩm 19

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 21

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XI MĂNG HOÀNG THẠCH 22

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 22

1. Thời điểm thành lập các mốc quan trọng trong quá trình phát triển, quy mô hiện tại của công ty 22

2. Chức năng, nhiệm vụ mặt hàng sản xuất kinh doanh của công ty 23

II. Công nghệ sản xuất xi măng 24

III. Kết cấu sản xuất của công ty 26

1. Bộ phận sản xuất chính 26

2. Bộ phận phụ trợ 26

IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 27

1. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng bộ phận quản lý 29

2. Khối phòng ban nghiệp vụ 29

V. Tình hình thực hiện kế hoạch và giá thành toàn bộ sản lượng sản phẩm năm 2005 30

VI. Phân tích chung về tình hình thực hiện tổng giá thành sản phẩm 30

1. Tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản lượng sản phẩm năm 2005 (%) 30

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ sản phẩm 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY