Đề tài Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống Báo cáo tài chính tại Công Ty TNHH Giao Nhận Hàng Hoá JuPiTer Pacific Chi nhánh Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI 3

CHI NHÁNH 3

1 - Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh 3

Chi nhánh- Hà Nội là một bộ phận trực thuộc Tổng Công Ty TNHH giao nhận hàng hoá JuPiTer Pacific. Vì vậy tìm hiểu về Tổng Công Ty sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của Chi Nhánh 3

Dưới đây là những nét sơ lược về Tổng Công Ty: 3

2- Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh 6

3 - Đặc điểm bộ máy quản lý của Chi nhánh 7

4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 14

5. Khái quát chung về công tác kế toán tại Công Ty TNHH Jupiter pacific Chi nhánh Hà Nội 17

a/. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 17

b/- Tình hình vận dụng chế độ kế toán 20

PHẦN 2 25

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BCTC CỦA CHI NHÁNH 25

I. Hệ thống báo cáo tài chính Chi nhánh sử dụng. 25

1. Bản cân đối kế toán (Mẫu B01-DN.). 26

a) Nội dung của BCĐKT như sau: 26

b) Cơ sở số liệu: 27

c) Phương pháp lập bảng cân đối kế toán: 27

2. Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN). 31

PhÇn I – L•i, lç 33

3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : 36

4. Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B09-DN) 38

II. Phân tích tình hình tài chính cua Chi Nhánh. 39

1. Đánh giá khái quát tình hình của Chi Nhánh tài chính: 39

2. Phân tích cơ cấu tài sản của Chi nhánh. 44

2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh. 47

3. Phân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. 51

4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 54

5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Chi Nhánh. 64

PHẦN 3 74

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH JUPITER PACIFIC 74

CHI NHÁNH HÀ NỘI. 74

I. Đánh giá về tình hình tài chính của Chi Nhánh. 74

a/ Những mặt đã đạt được: 74

b/ Những mặt hạn chế: 75

II. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Chi Nhánh. 75

III. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của Chi Nhánh. 77

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY