Đề tài Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt nam

Lời mở đầu 1

Lời cảm ơn 3

I. Em xin chân thành cảm ơn 3

Phần I Cơ sở lý luận của hoạt động phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 4

I / Bản chất chức năng tài chính doanh nghiệp. 4

1 / Bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp. 4

1.1/ Bản chất của tài chính doanh nghiệp. 4

1.1.1/Nội dung của các mối quan hệ tài chính. 4

1.1.2 Bản chất của tài chính doanh nghiệp. 6

1.2 / Vai trò của tài chính doanh nghiệp. 6

1.2.1/ Tài chính doanh nghiệp- một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư kinh doanh. 7

1.2.2/ Tài chíh doanh nghiệp có vai trò trong việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và hiệu quả. 7

1.2.3/ Tài chính doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh. 7

1.2.4/ Tài chính doanh nghiệp là công cụ quan trọng để kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 8

2./ Chức năng của tài chính doanh nghiệp. 8

2.1/ Chức năng huy động và phân phối nguồn vốn. 8

2.2/ Chức năng phân phối. 10

2.3 / Chức năng giám đốc. 10

II/ Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp. 11

1/ Khái niệm và mục đích phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 11

1.1/ Khái niệm. 11

1.2/ Mục đích. 12

2/ ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính. 13

2.1/ Đối với nhà quản trị doanh nghiệp. 13

2.2/ Đối với các nhà đầu tư. 14

2.3 / Đối với các nhà cho vay. 14

2.4 / Đối với cơ quan nhà nước và người làm công. 14

III/ Các phương pháp sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 16

1/Phương pháp chung. 16

2/ Các phương pháp cụ thể. 16

2.1/ Phương pháp so sánh. 16

2.2/ Phương pháp cân đối. 17

2.3 / Phương pháp phân tích tỷ lệ. 17

IV/ Nhiệm vụ, nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 18

1/Nhiệm vụ phân tích . 18

2/ Nội dung của phân tích. 18

2.1/ Đánh giá khái quát về tình hình tài chính doanh nghiệp. 19

2.2/ Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 19

2.3/ Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 19

2.4/ Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn. 19

V / Cơ sở nguồn tài liệu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 19

1. Bảng cân đối kế toán. 19

II. Hoặc 20

III. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 20

IV. + 20

V. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 20

VI. = 20

VII. Nợ phải trả 20

VIII. + 20

IX. Nguồn vốn chủ sở hữu 20

X. <+> Phần tài sản. 20

XI. A/. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 22

XII. I. Tiền 22

XIII. II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 22

XIV. III. Các khoản phải thu 22

2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 22

XV. 23

XVI. +Phần III. Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY