Đề tài Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tài chính của Tổng công ty chè Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

I - BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

1 - Bản chất, vai trò tài chính doanh nghiệp 4

2 - Chức năng của tài chính doanh nghiệp 8

II - KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH

NGHIỆP 11

1 - Khái niệm và mục đích phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 11

2 - Ý nghĩa của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 13

III - CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI

CHÍNH DOANH NGHIỆP 16

1 - Phương pháp chung 16

2 - Các phương pháp cụ thể 16

IV - NHIỆM VỤ, NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH

NGHIỆP 18

1 - Nhiệm vụ phân tích 18

2 - Nội dung của phân tích 18

V - CƠ SỞ NGUỒN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP 19

PHẦN II - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

CHÈ VIỆT NAM 25

I - VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 25

1 - Đặc điểm của Tổng công ty chè Việt Nam 25

2 - Tổ chức bộ máy của Tổng công ty 26

II - PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 30

1 - Đánh giá khái quát về tình hình tài chính doanh nghiệp 30

2 - Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 36

3 - Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp 40

4 - Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn 53

PHẦN III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO KHẢ NĂNG

TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM 65

I - ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY 65

II - NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

CỦA TỔNG CÔNG TY 66

PHẦN KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY