Đề tài Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng nguồn tài chính tại công ty May Đáp Cầu

LỜI NÓI ĐẦU 1

“Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng nguồn tài chính tại công ty May Đáp Cầu ” 2

Phần I Những vấn đề lý luận chung về phân tích, quản lý và sử dụng nguồn Tài Chính Doanh Nghiệp trong nền Kinh Tế Thị Trường . 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

1. Đặc điểm và vai trò của tài chính doanh nghiệp 3

a) Đặc điểm 3

b) Vai trò 4

2. Những nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp 4

3. Một số phạm trù về tài chính doanh nghiệp và các khái niệm liên quan đến TCDN 5

a) Căn cứ vào đặc điểm hình thành và sử dụng các nguồn lực gắn liền với các hoạt động, về cơ bản ở nước ta hiện nay có các hệ thống về tài chính như sau: 5

b) Các khái niệm liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp 6

4. Cách phân biệt nguồn tài chính doanh nghiệp 7

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 8

1.Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 8

2. Những nội dung cơ bản khác của hoạt động tài chính doanh nghiệp 14

III.HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CỦA PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TCDN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 14

1.Các chỉ tiêu đặc trưng 14

1.1: Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 14

1.2.Nhóm chỉ tiêu phản ánh về tài sản 16

1.3.Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động của doanh nghiệp 17

1.4. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh 19

2.Một số chỉ tiêu khác 20

2.1. Nhóm chỉ tiêu về phương pháp lựa chọn phương án đầu tư 20

2.2.Xác định luồng tiền của dự án đầu tư 21

2.3.Các bước phân tích tài chính doanh nghiệp 21

2.4.Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 21

IV.SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 22

Phần II Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng nguồn Tài chính của Công ty May Đáp Cầu trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2003 24

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 24

1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 24

2.Chức năng nhiệm vụ của công ty May Đáp Cầu 26

3.Công nghệ sản xuất một số mặt hàng chủ yếu 28

4.Đặc điểm về hình thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 28

5.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 29

II. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 32

1.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 32

2. Đặc điểm về vốn và lao động 35

III . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY. 37

1. Phân tích cơ cấu tài sản của công ty 37

2 . Phân tích về cơ cấu vốn của Công Ty qua các năm từ 2001 đến 2003 40

3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty 43

4. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của công ty 45

5 . Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong các kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 46

6. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của công ty 49

6.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 50

6.2. Các chỉ tiêu phản ánh về tài sản và nguồn vốn. 51

6.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh về năng lực hoạt động của công ty 53

6.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của công ty. 56

6.5. Các chỉ tiêu về lựa chọn phương án đầu tư của công ty 57

PHẦN III 59

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU. 59

I. MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 59

1. Ưu điểm 59

2. Tồn tại 60

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 61

1.Giải pháp: 61

2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ CHỦ QUẢN 63

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY