Đề tài Phân tích thực trạng giao nhận nhập khẩu và đưa ra những giải pháp hoàn thiện quy trình này

Nhiệm vụcủa Unitrains là xây dựng và tổchức thựhiện hoạt ñộng giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo nguồn vốn cho dịch vụcủa công ty, quản lý khai thác, sửdụng có hiệu quảnguồn vốn ñó, ñảm bảo ñầu tưmởrộng hoạt ñộng, ñổi mới trang thiết bị, làm tròn nghĩa vụnộp thuếngân sách Nhà nước. - Thực hiện các cam kết trong Hợp ñồng ủy thác giữa công ty với khách hang và Hợp ñồng có liên quan ñến hoạt ñộng giao nhận của công ty. - Nghiên cứu thực hiện các biện pháp ñểnâng cao chất lượng giao nhận, mởrộng thịtrường. Trước mắt cũng cố, ổn ñịnh những khách hang củ, quen thuộc. - Thực hiện tốt các chính sách thuế, chế ñộquản lý tài sản, tài chính, lao ñộng, tiền lương và các chính sách Xã hội khác, làm tốt công tác tổchức cán bộvà ñào tạo bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụcho cán bộcông nhân viên chức của công ty.

Nhiệm vụcủa Unitrains là xây dựng và tổchức thựhiện hoạt ñộng giao dịch

hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo nguồn vốn cho dịch vụcủa công ty, quản lý khai

thác, sửdụng có hiệu quảnguồn vốn ñó, ñảm bảo ñầu tưmởrộng hoạt ñộng, ñổi

mới trang thiết bị, làm tròn nghĩa vụnộp thuếngân sách Nhà nước.

- Thực hiện các cam kết trong Hợp ñồng ủy thác giữa công ty với khách hang

và Hợp ñồng có liên quan ñến hoạt ñộng giao nhận của công ty.

- Nghiên cứu thực hiện các biện pháp ñểnâng cao chất lượng giao nhận, mở

rộng thịtrường. Trước mắt cũng cố, ổn ñịnh những khách hang củ, quen thuộc.

- Thực hiện tốt các chính sách thuế, chế ñộquản lý tài sản, tài chính, lao

ñộng, tiền lương và các chính sách Xã hội khác, làm tốt công tác tổchức cán bộ

và ñào tạo bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụcho cán bộcông nhân viên chức của

công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY