Đề tài Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý tài sản cố định tại công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA 21.1. Giới thiệu tổng quan về công ty ASIASOFT 21.1.1 Các thông tin chung về cơ quan thực tập 31.1.2 Sơ đồ tổ chức 61.1.3 Qui mô của công ty 71.1.4 Chức năng và nghĩa vụ của công ty 91.1.5 Sản phẩm, dịch vụ và công nghệ 101.1.6 Định hướng phát triển của công ty 111.1.7 Uy tín của công ty trên thị trường 121.1.8 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Triển khai tại công ty ASIASOFT 121.2. Tình hình ứng dụng tin học tại công ty 131.3. Giới thiệu đề tài 141.3.1 Tên đề tài 141.3.2 Lý do chọn đề tài 141.3.3 Nội dung và mục đích chính của đề tài 151.3.4 Yêu cầu của đề tài 16CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 172.1. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin 172.1.1 Dữ liệu, thông tin và quản lý 172.1.2 Hệ thống thông tin và các thành phần cấu thành hệ thống thông tin 192.1.3 Mô hình hệ thống thông tin 202.2. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 212.2.1 Phân loại theo mục đính phục vụ của thông tin đầu ra 212.2.2 Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp 232.3. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 242.3.1 Mô hình lôgíc 252.3.2 Mô hình vật lý ngoài 252.3.3 Mô hình vật lý trong 262.4. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 262.4.1 Phương pháp tổng hợp 272.4.2 Phương pháp phân tích 272.4.3 Phương pháp tổng hợp và phân tích 272.5. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin quản lý 282.5.1 Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 282.5.2 Các công đoạn của phát triển hệ thống thông tin 292.6. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 322.6.1 Mục tiêu của giai đoạn phân tích hệ thống 322.6.2 Các phương pháp thu thập thông tin 342.6.3 Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin 372.7 Bài toán quản lý tài sản cố định 452.7.1 Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định 452.7.2 Phân loại tài sản cố định 462.7.3 Hạch toán tài sản cố định 472.7.4 Hạch toán khấu hao tài sản cố định 552.8 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình VB 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 612.8.1 Ngôn ngữ sử dụng 612.8.2 Những ưu điểm, thuận lợi và nhược điểm của ngôn ngữ đó 622.8.3 Lý do chọn ngôn ngữ đó 63CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 643.1. Phân tích hệ thống 643.1.1 Tổng quan về hệ thống 643.1.2 Quy trình quản lý tài sản cố định tại công ty 683.1.3 Các yêu cầu của bài toán 693.2. Mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định 723.2.1 Các sơ đồ luồng thông tin (IFD) 723.2.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định (BFD) 743.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định 753.3. Thiết kế hệ thống 813.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá 81Mô hình mối quan hệ giữa các bảng cơ sở dữ liệu: 893.3.2 Thiết kế giải thuật 903.4. Kết quả của chương trình 95KẾT LUẬN 110TÀI LIỆU THAM KHẢO 111PHỤ LỤC 112

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ASIA 2

1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty ASIASOFT 2

1.1.1 Các thông tin chung về cơ quan thực tập 3

1.1.2 Sơ đồ tổ chức 6

1.1.3 Qui mô của công ty 7

1.1.4 Chức năng và nghĩa vụ của công ty 9

1.1.5 Sản phẩm, dịch vụ và công nghệ 10

1.1.6 Định hướng phát triển của công ty 11

1.1.7 Uy tín của công ty trên thị trường 12

1.1.8 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Triển khai tại công ty ASIASOFT 12

1.2. Tình hình ứng dụng tin học tại công ty 13

1.3. Giới thiệu đề tài 14

1.3.1 Tên đề tài 14

1.3.2 Lý do chọn đề tài 14

1.3.3 Nội dung và mục đích chính của đề tài 15

1.3.4 Yêu cầu của đề tài 16

CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 17

2.1. Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin 17

2.1.1 Dữ liệu, thông tin và quản lý 17

2.1.2 Hệ thống thông tin và các thành phần cấu thành hệ thống thông tin 19

2.1.3 Mô hình hệ thống thông tin 20

2.2. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức 21

2.2.1 Phân loại theo mục đính phục vụ của thông tin đầu ra 21

2.2.2 Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp 23

2.3. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 24

2.3.1 Mô hình lôgíc 25

2.3.2 Mô hình vật lý ngoài 25

2.3.3 Mô hình vật lý trong 26

2.4. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin 26

2.4.1 Phương pháp tổng hợp 27

2.4.2 Phương pháp phân tích 27

2.4.3 Phương pháp tổng hợp và phân tích 27

2.5. Các công đoạn phát triển hệ thống thông tin quản lý 28

2.5.1 Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 28

2.5.2 Các công đoạn của phát triển hệ thống thông tin 29

2.6. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 32

2.6.1 Mục tiêu của giai đoạn phân tích hệ thống 32

2.6.2 Các phương pháp thu thập thông tin 34

2.6.3 Các công cụ mô hình hoá hệ thống thông tin 37

2.7 Bài toán quản lý tài sản cố định 45

2.7.1 Khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định 45

2.7.2 Phân loại tài sản cố định 46

2.7.3 Hạch toán tài sản cố định 47

2.7.4 Hạch toán khấu hao tài sản cố định 55

2.8 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình VB 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 61

2.8.1 Ngôn ngữ sử dụng 61

2.8.2 Những ưu điểm, thuận lợi và nhược điểm của ngôn ngữ đó 62

2.8.3 Lý do chọn ngôn ngữ đó 63

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 64

3.1. Phân tích hệ thống 64

3.1.1 Tổng quan về hệ thống 64

3.1.2 Quy trình quản lý tài sản cố định tại công ty 68

3.1.3 Các yêu cầu của bài toán 69

3.2. Mô hình hoá hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định 72

3.2.1 Các sơ đồ luồng thông tin (IFD) 72

3.2.2 Sơ đồ chức năng của hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định (BFD) 74

3.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý Tài sản cố định 75

3.3. Thiết kế hệ thống 81

3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hoá 81

Mô hình mối quan hệ giữa các bảng cơ sở dữ liệu: 89

3.3.2 Thiết kế giải thuật 90

3.4. Kết quả của chương trình 95

KẾT LUẬN 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

PHỤ LỤC 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY