Đề tài Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách bằng máy đọc mã vạch tại nhà xuất bản trường đại học kinh tế quốc dân

Mục lụcDanh mục các chữ viết tắt 5Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ 6Lời cảm ơn 8Lời mở đầu 9Chương 1: Giới thiệu về Công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam và định hướng đề tài 10I. Tổng quan về công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI) 101. Giới thiệu chung 102. Lĩnh vực kinh doanh 113. Mô hình hoạt động 123.1 Trung tâm đào tạo – Tranning Center 123.2 Trung tâm phát triển phần mềm – Software Development Center 133.3 Trung tâm phát triển giải pháp – Solution Development Center 133.4 Trung tâm phát triển dịch vụ - Service Development Center 133.5 Trung tâm nghiên cứu – Research Development Center 133.6 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – HR Development Center 134. Cơ cấu tổ chức và chức năng của công ty 144.1 Cơ cấu tổ chức 144.2 Chức năng, nhiệm vụ 184.2.1 Phòng nghiên cứu và đào tạo 184.2.2 Phòng hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực 194.2.3 Phòng kinh doanh 204.2.4 Phòng tài chính kế toán 224.2.5 Phòng công nghệ 224.2.6 Phòng phần mềm 234.2.7 Phòng điện tử 244.2.8 Phòng tư vấn và tuyển sinh 245. Đội ngũ nhân viên 256. Các sản phẩm chính và quan hệ đối tác 256.1 Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty 256.1.1 Dịch vụ 256.1.2 Phần mềm 266.1.3 Giải pháp tích hợp 276.2 Quan hệ đối tác của công ty 276.2.1 Hợp tác trong nước 276.2.2 Hợp tác quốc tế 28II. Về phòng phần mềm và định hướng đề tài 291. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong phòng phần mềm 292. Định hướng đề tài 312.1 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân 312.1.1 Giới thiệu chung về nhà xuất bản 312.1.2 Quy trình hoạt động của nhà xuất bản 322.1.3 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản 332.2 Nhu cầu của công ty 352.3 Định hướng đề tài 362.3.1 Định hướng đề tài 362.3.2 Phạm vi ứng dụng của đề tài 36Chương 2: Cơ sở lý luận và ngôn ngữ sử dụng để nghiên cứu đề tài 37I Cơ sở lý luận về CSDL và Hệ thống thông tin Quản lý 371 Cơ sở lý luận về CSDL 371.1 Khái niệm CSDL và Hệ quản trị CSDL 371.2 Kiến trúc một Hệ CSDL 391.3 Lược đồ và mô hình dữ liệu 401.4 Các thuộc tính cần có và các yêu cầu đặt ra đối với một Hệ quản trị CSDL 421.4.1 Các thuộc tính cần có của một Hệ quản trị CSDL 421.4.2 Yêu cầu đặt ra đối với một Hệ quản trị CSDL 462 Cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin Quản lý 492.1 Hệ thống thông tin và Hệ thống thông tin quản lý 492.11 Một số khái niệm cơ bản 492.1.2 Phân loại Hệ thống thông tin 512.1.3 Nhiệm vụ, chức năng của Hệ thống thông tin quản lý đối với tổ chức 532.1.4 Các bộ phận cấu thành và nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một Hệ thống thông tin quản lý 542.2Mô hình biểu diễn Hệ thống thông tin Quản lý 572.3Đánh giá hoạt động của một Hệ thống thông tin Quản lý 59II Phát triển một Hệ thống thông tin quản lý 622 Quy trình phát triển một Hệ thống thông tin Quản lý 632.1 Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu 632.2 Giai đoạn 2: Phân tích chi tiết 642.3 Giai đoạn 3: Thiết kế Logic 652.4 Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp 652.5 Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài 662.6 Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống 662.7 Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác 673 Một số phương pháp và công cụ sử dụng phân tích thiết kế một Hệ thống thông tin quản lý 683.1 Các phương pháp mã hóa dữ liệu 683.1.1 Phương pháp mã hóa phân cấp 683.1.2 Phương pháp mã hóa liên tiếp 683.1.3 Phương pháp mã hóa tổng hợp 693.1.4 Phương pháp mã hóa theo xeri 693.1.6 Phương pháp mã hóa ghép nối 693.2 Các phương pháp thu thập thông tin 693.2.1 Phỏng vấn 693.2.2 Nghiên cứu tài liệu 703.2.3 Sử dụng phiếu điều tra 703.2.4 Quan sát 713.3 Các công cụ mô hình hóa 713.3.1 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) 713.3.2 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) 723.3.3 Các phích vật lý 743.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu 753.3.5 Các phích logic 763.4 Các phương pháp thiết kế CSDL 783.4.1 Thiết kế CSDL logic từ các thông tin đầu ra 783.4.2 Thiết kế CSDL bằng phương pháp mô hình hóa 79II Cơ sở lý luận ngôn ngữ sử dụng 841 Hệ quản trị CSDL Microsoft Access 842 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 852.1 Lịch sử hình thành và phát triển 852.2 Visual Basic 6.0 862.2.1 Các phiên bản của Visual Basic 6.0 862.2.2 Ưu điểm của Visual Basic 6.0 873 Công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report 88Chương 3. Phân tích, thiết kế Hệ thống thông tin quản lý bán sách bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đại học Kinh tế Quốc dân 89I Bài toán quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân 891 Quy trình bán sách và lưu kho tại Nhà xuất bản 892 Việc quản lý bán sách và lưu kho tại Nhà xuất bản 902.1 Quy trình lên báo cáo 902.2 Phương pháp sử dụng để lên báo cáo 922.3 Yêu cầu đối với việc lên báo cáo 922.4 Thực trạng hoạt động lên báo cáo tại Nhà xuất bản 93II Phân tích Hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân 941 Xác định yêu cầu hệ thống 941.1 Các phương pháp đã sử dụng để xác định yêu cầu hệ thống 941.1.1 Phỏng vấn 941.1.2 Nghiên cứu tài liệu 961.1.3 Quan sát người sử dụng 971.2 Yêu cầu chức năng hệ thống 982 Mô hình hóa yêu cầu hệ thống 992.1 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) 1002.2 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) 1012.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 1022.3.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh 1022.3.2 Sơ đồ DFD mức 0 103III Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân 1041 Thiết kế CSDL 1041.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 1041.2 Cơ sở dữ liệu 106(1) Bảng khách hàng 106(2) Bảng nhà cung cấp 106(3) Bảng Sách 107(4) Bảng nhóm sách 107(5) Bảng người sử dụng 1082 Thiết kế giải thuật 1082.2 Một số giải thuật quan trọng 1112.2.1 Giải thuật đăng nhập 1112.2.2 Giải thuật tính toán doanh thu theo thời gian 1122.2.3 Giải thuật tính toán doanh thu theo thời gian của từng đầu sách 1132.2.3 Giải thuật tìm kiếm hóa đơn theo thời gian và hợp đồng 1142.2.4 Giải thuật tìm kiếm sách theo tên sách 1152.2.5 Giải thuật tìm kiếm khách hàng theo tên khách hàng 1162.2.6 Giải thuật tính doanh thu theo thời gian của từng nhóm sách 1173 Thiết kế giao diện 1183.1 Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện 1183.2 Một số giao diện chính và chức năng 1193.2.1 Giao diện kết nối CSDL 1193.2.2 Giao diện đăng nhập 1203.2.3 Giao diện chính của chương trình 1213.2.4 Giao diện danh sách nhân viên 1223.2.5 Giao diện cập nhật danh mục 1233.2.6 Giao diện cập nhật hóa đơn (Hóa đơn nhập, hóa đơn bán) 1243.2.8 Giao diện tìm kiếm hóa đơn bán hàng 1263.2.9 Giao diện tìm kiếm thông tin sách 1273.2.10 Giao diện tìm kiếm thông tin khách hàng 1283.2.11 Giao diện xem báo cáo doanh thu theo tháng 1293.2.12 Giao diện xem báo cáo doan thu theo nhóm sách 1294 Thiết kế báo cáo 1304.1 Các nguyên tắc khi thiết kế báo cáo 1304.2 Một số báo cáo 131Kết luận 132Danh mục tài liệu tham khảo 134

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt 5

Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ 6

Lời cảm ơn 8

Lời mở đầu 9

Chương 1: Giới thiệu về Công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam và định hướng đề tài 10

I. Tổng quan về công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI) 10

1. Giới thiệu chung 10

2. Lĩnh vực kinh doanh 11

3. Mô hình hoạt động 12

3.1 Trung tâm đào tạo – Tranning Center 12

3.2 Trung tâm phát triển phần mềm – Software Development Center 13

3.3 Trung tâm phát triển giải pháp – Solution Development Center 13

3.4 Trung tâm phát triển dịch vụ - Service Development Center 13

3.5 Trung tâm nghiên cứu – Research Development Center 13

3.6 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – HR Development Center 13

4. Cơ cấu tổ chức và chức năng của công ty 14

4.1 Cơ cấu tổ chức 14

4.2 Chức năng, nhiệm vụ 18

4.2.1 Phòng nghiên cứu và đào tạo 18

4.2.2 Phòng hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực 19

4.2.3 Phòng kinh doanh 20

4.2.4 Phòng tài chính kế toán 22

4.2.5 Phòng công nghệ 22

4.2.6 Phòng phần mềm 23

4.2.7 Phòng điện tử 24

4.2.8 Phòng tư vấn và tuyển sinh 24

5. Đội ngũ nhân viên 25

6. Các sản phẩm chính và quan hệ đối tác 25

6.1 Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty 25

6.1.1 Dịch vụ 25

6.1.2 Phần mềm 26

6.1.3 Giải pháp tích hợp 27

6.2 Quan hệ đối tác của công ty 27

6.2.1 Hợp tác trong nước 27

6.2.2 Hợp tác quốc tế 28

II. Về phòng phần mềm và định hướng đề tài 29

1. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong phòng phần mềm 29

2. Định hướng đề tài 31

2.1 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân 31

2.1.1 Giới thiệu chung về nhà xuất bản 31

2.1.2 Quy trình hoạt động của nhà xuất bản 32

2.1.3 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản 33

2.2 Nhu cầu của công ty 35

2.3 Định hướng đề tài 36

2.3.1 Định hướng đề tài 36

2.3.2 Phạm vi ứng dụng của đề tài 36

Chương 2: Cơ sở lý luận và ngôn ngữ sử dụng để nghiên cứu đề tài 37

I Cơ sở lý luận về CSDL và Hệ thống thông tin Quản lý 37

1 Cơ sở lý luận về CSDL 37

1.1 Khái niệm CSDL và Hệ quản trị CSDL 37

1.2 Kiến trúc một Hệ CSDL 39

1.3 Lược đồ và mô hình dữ liệu 40

1.4 Các thuộc tính cần có và các yêu cầu đặt ra đối với một Hệ quản trị CSDL 42

1.4.1 Các thuộc tính cần có của một Hệ quản trị CSDL 42

1.4.2 Yêu cầu đặt ra đối với một Hệ quản trị CSDL 46

2 Cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin Quản lý 49

2.1 Hệ thống thông tin và Hệ thống thông tin quản lý 49

2.11 Một số khái niệm cơ bản 49

2.1.2 Phân loại Hệ thống thông tin 51

2.1.3 Nhiệm vụ, chức năng của Hệ thống thông tin quản lý đối với tổ chức 53

2.1.4 Các bộ phận cấu thành và nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một Hệ thống thông tin quản lý 54

2.2Mô hình biểu diễn Hệ thống thông tin Quản lý 57

2.3Đánh giá hoạt động của một Hệ thống thông tin Quản lý 59

II Phát triển một Hệ thống thông tin quản lý 62

2 Quy trình phát triển một Hệ thống thông tin Quản lý 63

2.1 Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu 63

2.2 Giai đoạn 2: Phân tích chi tiết 64

2.3 Giai đoạn 3: Thiết kế Logic 65

2.4 Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp 65

2.5 Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài 66

2.6 Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống 66

2.7 Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác 67

3 Một số phương pháp và công cụ sử dụng phân tích thiết kế một Hệ thống thông tin quản lý 68

3.1 Các phương pháp mã hóa dữ liệu 68

3.1.1 Phương pháp mã hóa phân cấp 68

3.1.2 Phương pháp mã hóa liên tiếp 68

3.1.3 Phương pháp mã hóa tổng hợp 69

3.1.4 Phương pháp mã hóa theo xeri 69

3.1.6 Phương pháp mã hóa ghép nối 69

3.2 Các phương pháp thu thập thông tin 69

3.2.1 Phỏng vấn 69

3.2.2 Nghiên cứu tài liệu 70

3.2.3 Sử dụng phiếu điều tra 70

3.2.4 Quan sát 71

3.3 Các công cụ mô hình hóa 71

3.3.1 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) 71

3.3.2 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) 72

3.3.3 Các phích vật lý 74

3.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu 75

3.3.5 Các phích logic 76

3.4 Các phương pháp thiết kế CSDL 78

3.4.1 Thiết kế CSDL logic từ các thông tin đầu ra 78

3.4.2 Thiết kế CSDL bằng phương pháp mô hình hóa 79

II Cơ sở lý luận ngôn ngữ sử dụng 84

1 Hệ quản trị CSDL Microsoft Access 84

2 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 85

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển 85

2.2 Visual Basic 6.0 86

2.2.1 Các phiên bản của Visual Basic 6.0 86

2.2.2 Ưu điểm của Visual Basic 6.0 87

3 Công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report 88

Chương 3. Phân tích, thiết kế Hệ thống thông tin quản lý bán sách bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đại học Kinh tế Quốc dân 89

I Bài toán quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân 89

1 Quy trình bán sách và lưu kho tại Nhà xuất bản 89

2 Việc quản lý bán sách và lưu kho tại Nhà xuất bản 90

2.1 Quy trình lên báo cáo 90

2.2 Phương pháp sử dụng để lên báo cáo 92

2.3 Yêu cầu đối với việc lên báo cáo 92

2.4 Thực trạng hoạt động lên báo cáo tại Nhà xuất bản 93

II Phân tích Hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân 94

1 Xác định yêu cầu hệ thống 94

1.1 Các phương pháp đã sử dụng để xác định yêu cầu hệ thống 94

1.1.1 Phỏng vấn 94

1.1.2 Nghiên cứu tài liệu 96

1.1.3 Quan sát người sử dụng 97

1.2 Yêu cầu chức năng hệ thống 98

2 Mô hình hóa yêu cầu hệ thống 99

2.1 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) 100

2.2 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) 101

2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 102

2.3.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh 102

2.3.2 Sơ đồ DFD mức 0 103

III Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân 104

1 Thiết kế CSDL 104

1.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 104

1.2 Cơ sở dữ liệu 106

(1) Bảng khách hàng 106

(2) Bảng nhà cung cấp 106

(3) Bảng Sách 107

(4) Bảng nhóm sách 107

(5) Bảng người sử dụng 108

2 Thiết kế giải thuật 108

2.2 Một số giải thuật quan trọng 111

2.2.1 Giải thuật đăng nhập 111

2.2.2 Giải thuật tính toán doanh thu theo thời gian 112

2.2.3 Giải thuật tính toán doanh thu theo thời gian của từng đầu sách 113

2.2.3 Giải thuật tìm kiếm hóa đơn theo thời gian và hợp đồng 114

2.2.4 Giải thuật tìm kiếm sách theo tên sách 115

2.2.5 Giải thuật tìm kiếm khách hàng theo tên khách hàng 116

2.2.6 Giải thuật tính doanh thu theo thời gian của từng nhóm sách 117

3 Thiết kế giao diện 118

3.1 Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện 118

3.2 Một số giao diện chính và chức năng 119

3.2.1 Giao diện kết nối CSDL 119

3.2.2 Giao diện đăng nhập 120

3.2.3 Giao diện chính của chương trình 121

3.2.4 Giao diện danh sách nhân viên 122

3.2.5 Giao diện cập nhật danh mục 123

3.2.6 Giao diện cập nhật hóa đơn (Hóa đơn nhập, hóa đơn bán) 124

3.2.8 Giao diện tìm kiếm hóa đơn bán hàng 126

3.2.9 Giao diện tìm kiếm thông tin sách 127

3.2.10 Giao diện tìm kiếm thông tin khách hàng 128

3.2.11 Giao diện xem báo cáo doanh thu theo tháng 129

3.2.12 Giao diện xem báo cáo doan thu theo nhóm sách 129

4 Thiết kế báo cáo 130

4.1 Các nguyên tắc khi thiết kế báo cáo 130

4.2 Một số báo cáo 131

Kết luận 132

Danh mục tài liệu tham khảo 134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY