Đề tài Phân tích những tác động môi trường và đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường của dự án cải tạo mở rộng khai thác kinh doanh than - Mỏ than Cọc Sáu

MỞ ĐẦU 1

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC THAN 4

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VÀ

TÀI NGUYÊN 4

II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG KHAI THÁC THAN NÓI CHUNG 5

III. KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THAN NÓI CHUNG 7

CHƯƠNG II: SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG, HIỆN TRẠNG KHAI THÁC MỎ THAN CỌC SÁU VÀ DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THAN – MỎ THAN CỌC SÁU” 8

I. LỊCH SỬ THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC: 8

1. Lịch sử thăm dò. 8

2. Lịch sử thiết kế khai thác.

II. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC: 8

1. Công tác xúc bốc: 9

2. Công tác khoan nổ: 9

3. Vận tải: 9

4. Sàng tuyển: 9

5. Thoát nước: 11

a. Thoát nước cưỡng bức:

b. Hệ thống tháo khô:

III. GIỚI THIỆU TÓM TẮT DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THAN- MỎ THAN CỌC SÁU” 12

A. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 12

1. Tên dự án: 12

2. Chủ dự án và địa chỉ liên lạc 12

B. NỘI DUNG DỰ ÁN 12

1. Công suất thiết kế: 12

2. Tuổi thọ của mỏ: 12

3. Trình tự khai thác: 12

4. Hệ thống khai thác: 12

5. Công nghệ khai thác: 12

6. Thiết bị khai thác: 12

a. Thiết bị làm tơi đất đá: 12

b. Thiết bị bốc xúc: 13

c. Vận tải than trong mỏ: 13

d. Vận tải đất đá: 13

7. .Đổ thải: 15

a. Vị trí bãi thải và lịch đổ thải: 15

b. Công nghệ và thiết bị thải đất đá: 15

8. Sàng tuyển 16

9. Thoát nước mỏ: 16

a. Sơ đồ thoát nước tự nhiên: 16

b. Sơ đồ thoát nước cưỡng bức - thiết bị thoát nước: 16

C. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẦN ĐẶT RA. 17

IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG MỎ THAN CỌC SÁU 17

A. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH 17

1.Vị trí địa lý. 17

2. Địa hình. 18

B. ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC 18

1. Điều kiện khí hậu. 18

2. Chế độ thuỷ văn. 19

a. Nước mặt: 19

b. Nước ngầm: 20

3. Đặc điểm địa chất công trình. 20

C. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN ĐẤT, RỪNG TRONG KHU VỰC KHAI THÁC. 22

1. Tài nguyên đất. 22

2. Tài nguyên rừng. 22

D. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, KINH TẾ XÃ HỘI. 23

1. Khái quát chung. 23

2. Cấp điện 23

3. Cấp nước 23

E. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 25

1. Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn 25

2. Hiện trạng môi trường nước 29

3. Hiện trạng môi trường đất 35

4. Vấn đề bãi thải và trôi lấp bãi thải 35

F. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 36

CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ – MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN CẢI TẠO MỞ RỘNG KHAI THÁC THAN- MỎ THAN CỌC SÁU 37

A. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 37

I. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÍ 37

1. Tác động của bụi. 37

2. Tác động của các khí độc. 39

II. TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN. 40

III. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 41

a. Tác động tới nguồn nước mặt 42

b. Tác động tới nguồn nước ngầm. 42

c. Tác động tới nước biển ven bờ 42

IV. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT 43

V. TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ SINH THÁI, TÀI NGUYÊN RỪNG. 43

VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BÃI THẢI 44

VII. TÁC ĐỘNG ĐẾN CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HOÁ. 46

VIII. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN KHÔNG TÁI TẠO. 46

1. Tài nguyên đất rừng. 46

2. Tài nguyên sinh vật. 47

3. Các nguồn nước. 48

IX. ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO MÔI TRƯỜNG. 48

1. Rủi ro do hoạt động khai thác, sản xuất than. 49

2. Sự cố môi trường do thiên tai. 50

X. TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ, XÃ HỘI 50

1. Tác động đến cơ sở hạ tầng khu vực. 50

2. Tác động đến ngành công nghiệp. 50

3. Tác động đến các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. 51

4. Tác động đến du lịch, dịch vụ thương mại và các ngành nghề khác. 52

5. Tác động đến chất lượng cuộc sống, xã hội. 52

XI. KẾT LUẬN

1. Các tác động tích cực: 53

2. Các tác động tiêu cực. 54

B. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN. 54

I.CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ 54

1. CÔNG THƯC PHÂN TÍCH 54

2. PHƯƠNG ÁN PHÂN TÍCH. 58

II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN CƠ SỞ (VỚI R=7.8%) 59

VI- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY