Đề tài Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1. LỢI NHUẬN VÀ Ý NGHĨA CỦA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.2. Lợi nhuận và nguồn hình thành lợi nhuận 7

1.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI

LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 10

1.2.1. Các phương pháp xác định lợi nhuận 10

1.2.2. Chế độ phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp 14

1.3. CÁC CHỈ TIÊU TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP

TĂNG LỢI NHUẬN 15

1.3.1. Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 15

1.3.2. Các biện pháp nhằm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp 17

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP 21

1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp 21

1.4.2. Tính tất yếu của việc nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp 25

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ

LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 27

2.1- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 27

2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển 27

2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Thép Việt Nam 28

2.1.3- Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Tổng công ty 29

2.2- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY

THÉP VIỆT NAM 33

2.2.1- Tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn của Tổng công ty 33

2.2.2- Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 35

2.2.3- Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu 37

2.2.4- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 38

2.3- TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 40

2.3.1- Phân tích chung tình hình lợi nhuận 40

2.3.2- Tình hình lợi nhuận trong hoạt động sản xuất 47

2.3.3- Phân tích lợi nhuận từ hoạt động lưu thông 52

2.3.4- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và lợi nhuận

của Tổng công ty Thép Việt Nam 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN

Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 62

3.1- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP

VIỆT NAM 62

3.2- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN

Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 65

3.2.1- Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong

hoạt động sản xuất 65

3.2.2- Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong

hoạt động lưu thông 69

3.3.3- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận trong

hoạt động tài chính 73

3.3- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP NÂNG CAO

LỢI NHUẬN Ở TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM 74

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY