Đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM .3

1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .3

1.1.1 Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh .3

1.1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp .5

1.1.3. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh . 13

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM . 15

1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 15

1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty . 17

1.2.3. Các yếu tố, nguồn lực của Công ty . 20

1.2.3.1 Đặc điểm về vốn 20

1.2.3.2 Đặc điểm về lao động 22

1.2.3.3 Đặc điểm về máy móc, thiết bị tài sản cố định 23

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM . 25

1.3.1 Tổ chức quản lý kinh doanh . 25

1.3.2. Thị trường . 26

1.3.2.1 Thị trường đầu vào . 27

1.3.2.2. Thị trường đầu ra . 27

1.3.3. Các chính sách của Nhà nước . 28

1.3.4. Môi trường kinh doanh . 31

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM . 33

2.1. THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG

VIỆT NAM . 33

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG . 36

2.2.1. Phân tích lợi nhuận và mức doanh lợi . 36

2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 38

2.2.3. Hiệu quả sử dụng lao động . 43

2.2.4. Hiệu quả kinh tế xã hội . 46

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 48

2.3.1. Về thành tích đạt được . 48

2.3.2. Những tồn tại . 49

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại . 50

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG 52

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG . 52

3.1.1 Mục tiêu phát triển . 52

3.1.2. Phương hướng kinh doanh của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam . 53

3.2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG . 54

3.2.1. Biện pháp tăng khả năng bán hàng với các hoạt động quảng cáo chào hàng . 54

3.2.2. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty . 58

3.2.3. Biện pháp giảm chi phí xây dựng . 58

KẾT LUẬN. 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY