Đề tài Phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Khoá Việt Tiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực AFTA

CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 1

1.1. Cở sở lý luận các hoạt động marketing trong Doanh nghiệp 1

1.1.1. Khái niệm 1

1.1.2. Vai trò của Marketing đối với doanh nghiệp 1

1.1.3. Các nguyên lý của Marketing 2

1.1.4. Quá trình Marketing 2

1.2. Cở sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 3

1.2.1. Khái niệm 3

1.2.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 3

1.2.3. Ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 4

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 4

1.2.4.1. Nhân tố khách quan 4

1.2.4.2. Nhân tố chủ quan 7

1.2.5. Các hoạt động Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp 8

1.2.5.1. Công tác nghiên cứu thị trường 8

1.2.5.2. Các chính sách Marketing 9

1.2.6. Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP 19

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 19

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty 20

2.2.1. Nhân tố khách quan 20

2.2.1.1. Môi trường nhân khẩu 20

2.2.1.2. Môi trường kinh tế 21

2.2.1.3. Môi trường tự nhiên 21

2.2.1.4. Môi trường công nghệ kỹ thuật 21

2.2.1.5. Môi trường chính trị 22

2.2.1.6. Môi trường văn hoá xã hội 22

2.2.1.7. Môi trường cạnh tranh 23

2.2.2. Nhân tố chủ quan 26

2.2.2.1. Đặc điểm về tổ chức quản lýý 26

2.2.2.2. Đặc điểm về lao động của công ty 27

2.2.2.3. Đặc điểm về công nghệ, máy móc thiết bị 27

2.2.2.4. Đặc điểm máy móc, thiết bị 29

2.2.2.5. Đặc điểm về vật tư, tài sản 29

2.2.2.6. Tình hình tài chính của công ty 30

2.3. Các hoạt động Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 31

2.3.1. Công tác nghiên cứu thị trường của Công ty 31

2.3.2. Các chính sách Marketing thực hiện trong Công ty 33

2.3.2.1. Chính sách sản phẩm 33

2.3.2.2. Chính sách giá của Công ty 35

2.3.2.3. Chính sách phân phối 36

2.3.2.4. Chính sách xúc tiến bán hàng 39

2.4. Đánh giá hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty thực hiện năm 2000 - 2002. 41

2.5. Báo cáo điều tra nghiên cứu thị trường về sản phẩm khoá 42

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 52

3.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm 52

3.2. Phát triển hệ thống kênh phân phối 59

3.3. Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng 63

PHẦN KẾT LUẬN

BẢNG THAM KHẢO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY