Đề tài Phân tích, đánh giá quá trình quản trị kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây giai đoạn 2000 - 2004

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

PHẦN I: TỔNG QUAN 3

1.1 Những lý luận cơ bản về quản trị 3

1.1.1 Khái niệm quản trị và quản trị kinh doanh [2], [8] 3

1.1.2 Đặc điểm của quản trị [8] 3

1.1.3. Tính chất quản trị [8]: 3

1.1.4 Các kỹ năng của nhà quản trị, nhà quản trị Dược [8] 4

1.1.5 Phương pháp quản trị theo quan điểm hệ thống [8][9] 5

1.2 Chức năng của quản trị kinh doanh phân theo quá trình quản trị [5][8] 8

1.2.1 Chức năng hoạch định [5][8] 8

1.2.2 Chức năng tổ chức [5][8] 11

1.2.3 Chức năng lãnh đạo [5][8] 11

1.2.4 Chức năng kiểm tra [5][8][13] 12

1.3 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp [2][4][8][12] 13

1.3.1 Khái niệm 13

1.3.2 Phân loại 13

1.4 Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay[15][16][19][20] 16

1.5 Những nét khái quát về công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây [1] 18

1.5.1 Quá trình hình thành và phát triển 18

1.5.2 Chức năng hoạt động 19

PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

2.1 Đối tượng nghiên cứu 20

2.2 Phương pháp nghiên cứu 20

2.3 Xử lý số liệu 20

Phần 3: Kết quả nghiên cứu 23

và bàn luận 23

3.1 Quá trình quản trị kinh doanh của Công ty CPDP Hà Tây 23

3.1.1 Quá trình thực hiện chức năng Hoạch định 23

3.1.1.1 Khẳng định sứ mệnh của tổ chức 23

3.1.1.2 Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CPDP Hà Tây (giai đoạn 2000-2004) 23

3.1.1.3 Xác định mục tiêu 32

3.1.1.4 Vận dụng ma trận SWOT để đề xuất các phương án chiến lược KD 33

3.1.1.5 Lựa chọn các chiến lược chủ yếu 35

3.1.1.6 Các giải pháp để thực hiện chiến lược (Input) 35

3.1.2 Quá trình thực hiện chức năng Tổ chức 36

3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 36

3.1.2.2 Cơ cấu nhân lực 39

3.1.2.3 Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự 40

3.1.3 Quá trình thực hiện chức năng Lãnh đạo 45

3.1.3.1 Các phương pháp lãnh đạo của các nhà quản trị Công ty 45

3.1.3.2 Phân tích và đánh giá khả năng thông tin của Công ty 48

3.1.4 Quá trình thực hiện chức năng Kiểm tra 51

3.1.4.1 Các chỉ tiêu kiểm tra 51

3.1.4.2 Các hình thức kiểm tra 52

3.1.4.3 Hoạt động sau kiểm tra 53

3.2 Phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu phản ánh kết quả của hoạt động quản trị tại Công ty CPDP Hà Tây giai đoạn 2000-2004 (Output) 53

3.2.1 Kết quả thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty CPDP Hà Tây giai đoạn 2000-2004 54

3.2.1.1 Chiến lược tổng thể 54

3.2.1.2 Các chiến lược Marketing chủ yếu 57

3.2.2 Doanh số, lợi nhuận 63

3.2.3 Màng lưới phục vụ 65

PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 68

VÀ ĐỀ XUẤT 68

4.1 Kết luận 68

4.2 Kiến nghị, đề xuất 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY