Đề tài Phân tích công tác tổ chức và hoạt động của Phòng tổ chức lao động thương binh và xã hội - Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC 3

1-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 3

2-/ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI : 4

3-/ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI : 4

1-/ QUAN NIỆM VỀ LAO ĐỘNG 5

2-/ QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG 6

3-/ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG: 6

4-/ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC: 6

5-/ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC 7

5.1. Mục đích của tổ chức lao động khoa học: 7

5.2. ý nghĩ của tổ chưc lao động khoa học. 7

5.3. Nhiệm vụ của tổ chức lao động khoa học . 8

5.4.Các nguyên tắc của tổ chức lao động khoa học : 9

6-/ NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC 10

6.1. Phân côngvà hiệp tác lao động : 10

6.2. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc 12

6.3.Phương pháp và thao tác lao động : 13

6.4. Điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi: 13

6.5.Định mức lao động : 13

6.6.Tổ chức tiền lương, tiền thưởng 13

6.7.Đào tạo và phát triển tay nghề cho người lao động : 14

6.8.Kỷ luật và công tác thi đua 14

PHẦN THỨ 2 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - THỊ XÃ SẦM SƠN - THANH

HOÁ 16

1-/ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ XÃ SẦM SƠN. 16

1.1 Điều kiện địa lý và dân số 16

1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 16

2-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA PHÒNG. 17

1-/ CƠ CẤU CÁN BỘ CỦA PHÒNG. 19

2-/ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG. 19

3-/ PHÂN TÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ. 23

3.1 Mối quan hệ với cấp tỉnh. 23

3.2 Mối quan hệ với cấp uỷ và chính quyền thị xã Sầm Sơn. 24

1-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG. 26

2-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÁN BỘ TRONG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SẦM SƠN, THANH HOÁ. 29

2.1 Trưởng phòng. 29

2.2 Phó trưởng phòng. 30

2.3 Cán bộ tổ chức 30

2.4 Cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội. 31

2.5 Cán bộ chính sách ưu đãi người có công. 32

2.6 Cán bộ kế toán 32

3-/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỦA PHÒNG. 32

3.1 Về công tác lao động 32

3.2 Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công 34

3.3 Các vấn đề xã hội. 35

PHẦN THỨ 3 - CÁC GIẢI PHÁP VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI CÔNG

TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ SẦM

SƠN - THANH HOÁ. 38

1-/ HOÀN THIỆN CƠ CẤU CÁN BỘ CỦA PHÒNG. 39

2-/ NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. 40

2.1 Sắp xếp và bố trí cán bộ hợp lý. Để tiến hành công việc này đạt hiệu quả,

cần phải: 41

2.2 Quản lý cán bộ trong phòng. 41

2.3 Công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ. 41

3-/ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG. 42

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY