Đề tài Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá công tác quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn tại công ty TNHH in Thanh Hương

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP . 3

1.1. Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán . 3

1.1.1. Khái niệm Bảng cân đối kế toán (BCDKT). 3

1.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . 3

1.1.3. Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48. 4

1.2. Phân tích bảng Cân đối kế toán (BCDKT). . 8

1.2.1. Nhiệm vụ và phương pháp phân tích BCDKT. 8

1.2.1.1. Nhiệm vụ phân tích BCDKT. 8

1.2.1.2. Phương pháp phân tích BCDKT . 8

1.2.2. Nội dung phân tích của BCDKT. 10

1.2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các

chỉ tiêu chủ yếu trên BCDKT. 10

1.2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của DN thông qua các tỷ số tài chính cơbản. . 12

CHưƠNG 2. 15

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCDKT TẠI CÔNG TY TNHH INTHANH HưƠNG . 15

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH in Thanh Hương . 15

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH in Thanh Hương . 15

2.1.2. Thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh

doanh tại công ty TNHH in Thanh Hương . 16

2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH in Thanh Hương . 17

2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH in Thanh Hương . 18

2.1.4.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 19

2.1.4.2. Hình thức kế toán, các chính sách kế toán áp dụng tại công ty. 20

2.2. Thực tế công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công tyTNHH in

Thanh Hương. 212.2.1. Công tác lập BCĐKT tại Công ty TNHH in Thanh Hương . 21

2.2.2. Công tác phân tích BCDKT tại công ty TNHH in Thanh Hương. . 24

CHưƠNG 3. 25

PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY TNHHIN THANH HưƠNG . 25

3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH in Thanh Hương trong thời giantới. 25

3.2 Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán và công tác phân tích

BCDKT tại công ty TNHH in Thanh Hương. 25

3.2.1. Ưu điểm . 26

3.2.2. Nhược điểm . 27

3.3 Tính tất yếu phải tiến hành phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH

in Thanh Hương. . 27

3.4 Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện. 27

3.5 Nội dung của việc phân tích BCDKT nhằm đánh giá công tác quản lý và sử

dụng tài sản, nguồn vốn tại công ty TNHH in Thanh Hương. 28

3.5.1. Ý kiến thứ 1: Công ty TNHH in Thanh Hương nên thựchiện công tác phân

tích Bảng cân đối kế toán. . 28

3.5.2. Ý kiến thứ 2- Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch

toán kế toán . 38

3.6 Điều kiện để thực hiện các biện pháp . 43

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 44

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY