Đề tài Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN .2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .3

DANH MỤC BIỂU.4

DANH MỤC SƠ ĐỒ .5

LỜI MỞ ĐẦU .8

CHưƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ

TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP.10

1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.10

1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế.10

1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính.10

1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. .10

1.1.2 Mục đích và tác dụng của báo cáo tài chính.10

1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính.10

1.1.2.2 Tác dụng của báo cáo tài chính.10

1.1.3 Đối tượng áp dụng.11

1.1.4 Yêu cầu của báo cáo tài chính.11

1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính.12

1.1.5.1 Hoạt động liên tục.12

1.1.5.2 Cơ sở dồn tích.12

1.1.5.3 Nhất quán.12

1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp.12

1.1.5.5 Bù trừ.12

1.1.5.6 Có thể so sánh.12

1.1.6 Hệ thống báo cáo tài chính. .12

1.1.6.1 Hệ thống báo cáo tài chính gồm: .13

1.1.6.2 Trách nhiệm lập báo cáo tài chính.13

1.1.6.3 Kỳ lập báo cáo tài chính.14

1.1.6.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính.14

1.1.6.5 Nơi nhận báo cáo tài chính .15

1.2 Bảng cân đối kế toán .15

1.2.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán.15

1.2.2.Tác dụng của Bảng cân đối kế toán .15

1.2.3. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán.16

1.2.4. Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán.16

1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán.21

1.3.1. Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán.217

1.3.2. Các phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán.22

1.3.2.1 Phương pháp so sánh.22

1.3.2.2 Phương pháp tỷ số.22

1.3.2.3 Phương pháp cân đối. .23

1.3.3. Nhiệm vụ của phân tích Bảng CĐKT.23

1.3.4 Nội dung phân tích bảng cân đối kế toán .23

1.3.4.1 Phân tích sự biến động của vốn (tài sản) và nguồn vốn.23

1.3.4.2. Phân tích cơ cấu vốn (tài sản) và nguồn vốn. .24

CHưƠNG 2 THỰC TẾ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG.28

2.1 Tổng quan về công ty TNHH Vận tải Hoàng Long.28

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Vận tải Hoàng Long.28

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long.30

2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của công ty TNHH Vận Tải Hoàng

Long trong những năm gần đây.30

2.1.3.1 Thuận lợi của công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long .30

2.1.3.2 Khó khăn của công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long.30

2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long.31

2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long.33

2.1.5.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long. 33

2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long. .35

2.1.5.3 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Vận Tải Hoàng Long.37

2.2 Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Vận tải Hoàng Long.37

CHưƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ,

SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNGLONG.42

3.1. Phương hướng phát triển của công ty TNHH Vận tải Hoàng Long. .42

3.2. Những ưu điểm và nhược điểm trong công tác kế toán nói chung và phân tích Bảng cân

đối kế toán nói riêng tại công ty TNHH Vận tải Hoàng Long.42

3.2.1 ưu điểm.42

3.2.2 Nhược điểm.43

3.3. Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản và nguồn vốn tại công ty

TNHH Vận tải Hoàng Long.44

3.3.1 Ý kiến thứ 1: Công ty nên tổ chức công tác phân tích BCĐKT.47

3.3.2 Ý kiến thứ 2: Công ty nên tiến hành phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản cũng

như nguồn vốn.48

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.53

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY