Đề tài Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản và nguồn vốn tại Công ty mẹ - Tập đoàn Hapaco

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 3

CHưƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI

KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp . 5

1.1.1 Khái niệm, mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính . 5

1.1.2 Đối tượng áp dụng 6

1.1.3 Yêu cầu lập và trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính 6

1.1.4 Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính . 7

1.1.5 Hệ thống Báo cáo tài chính (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban

hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính) . 11

1.1.6 Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính . 12

1.1.7 Kỳ lập Báo cáo tài chinh . 12

1.1.8 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 13

1.2 Bảng cân đối kế toán . 14

1.2.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán . 14

1.2.2 Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . 14

1.2.3 Kết cấu và nội dung thông tin phản ánh trong Bảng cân đối kế toán . 15

1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán 22

1.3.1 Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán . 22

1.3.2 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán . 23

CHUƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN HAPACO

2.1 Đặc điểm, tình hình chung về công ty mẹ – Tập đoàn HAPACO . 26

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO . 28

2.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinhdoanh . 29

2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoànHAPACO . 32

2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO 32

2.2.2 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng phòng ban . 32

2.3 Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty mẹ - Tập đoàn HAPACO . 35

2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty mẹ - Tập đoàn HAPACO . 352.3.2 Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty mẹ - Tập đoànHAPACO ..3 7

2.4 Thực tế công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty mẹ - Tập đoànHAPACO ..3 8

CHưƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN

LÍ, SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY MẸ- TẬP ĐOÀNHAPACO

3.1 Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán và phân tích Bảng cân đối kế toán

tại Công ty mẹ - Tập đoàn HAPACO . 43

3.1.1 Những ưu điểm . 43

3.1.2 Nhưng tồn tại . 44

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản, nguồn

vốn tại công ty mẹ - Tập đoàn HAPACO . 44

3.2.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty mẹ - Tập đoàn HAPACO nên tổ chức công tác phân

tích tình hình tài chính . . 45

3.2.2 Ý kiến thứ hai: Công ty mẹ - Tập đoàn HAPACO nên tiến hành phân tích

tình hình biến động và cơ cấu tài sản (nguồn vốn) thông qua các chỉ tiêu trong

Bảng cân đối kế toán .46

KẾT LUẬN VÀ KIẾ NGHỊ . 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY