Đề tài Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản và nguồn vốn tại công ty Cổ phần Sivico

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI

KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP . 3

1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 3

1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tácquản lý kinh tế . 3

1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính (BCTC). 3

1.1.1.2 Sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế. . 3

1.1.2 Mục đích và tác dụng của Báo cáo tài chính. . 4

1.1.2.1 Mục đích của Báo cáo tài chính. 4

1.1.2.2 Tác dụng của Báo cáo tài chính. . 4

1.1.3 Đối tượng áp dụng. . 5

1.1.4 Yêu cầu của Báo cáo tài chính. 5

1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính. . 5

1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài chính. 7

1.1.7 Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính . 8

1.1.8 Kỳ lập Báo cáo tài chính. 9

1.1.9 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính . 9

1.1.10 Nơi nhận Báo cáo tài chính. 10

1.2 Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). . 11

1.2.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán. 11

1.2.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán . 11

1.2.3. Tác dụng và hạn chế của Bảng cân đối kế toán. 12

1.2.3.1. Tác dụng của Bảng cân đối kế toán. 12

1.2.3.2. Những hạn chế của Bảng cân đối kế toán . 13

1.2.4. Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán. 13

1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán . 20

1.3.1. Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán. . 20

1.3.2 Các phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán . 20

1.3.3. Nội dung phân tích bảng cân đối kế toán. 21

1.3.3.1.Phân tích sự biến động của tài sản và nguồn vốn . 21CHưƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO . 25

2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Sivico. 25

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty Cổ phần Sivico . 25

2.1.2.Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sivico . 27

2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sivico. 28

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico. 31

2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico . 31

2.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico . 32

2.1.4.3. Các chính sách kế toán của Công ty Cổ phần Sivico. . 33

2.2 Thực tế công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico.. 34

CHưƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN SIVICO. 39

3.1.Một số định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sivico trong thời gian tới. 39

3.2. Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác

phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại công ty Cổ phần Sivico . 39

3.2.1 Những ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Sivico . 39

3.3 . Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản và

nguồn vốn của Công ty Cổ phần Sivico. 41

3.3.1. Ý kiến thứ nhất: Công ty nên tổ chức công tác Phân tích Bảng cân đốikế toán . 41

3.3.2. Ý kiến thứ hai: Công ty nên phân tích tình hình biến động và cơ cấu tàisản (nguồn vốn). 42

3.3.3. Ý kiến thứ ba: Công ty nên tăng cường công tác thu hồi nợ phải thukhách hàng. 49

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY