Đề tài Những rủi ro trong hoạt động kinh doanh ô tô tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp phòng ngừa

MỤC LỤCCHƯƠNG 1 : NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO:1.1.1 Khái niệm rủi ro: 11.1.2 Phân loại rủi ro: 11.1.2.1 Theo nguồn rủi ro: 11.1.2.2 Theo đối tượng rủi ro : 31.1.3 Phương pháp nhận dạng, phân tích, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro :1.1.3.1 Phương pháp nhận dạng rủi ro: 41.1.3.2 Phân tích rủi ro: 41.1.3.3 Đo lường rủi ro : 51.1.3.4 Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro: 7 1.2 NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NÓI CHUNG :1.2.1 Theo nguồn rủi ro: 91.2.1.1 Rủi ro về chính trị: 91.2.1.2 Rủi ro về kinh tế: 91.2.1.3 Rủi ro pháp lý: 101.2.1.4 Rủi ro về văn hóa: 101.2.1.5 Rủi ro về tài chính: 111.2.2 Theo quá trình nhập khẩu: 11 1.2.2.1 Rủi ro trong quá trình thu thập thông tin, lựa chọn đối tác: 11 1.2.2.2 Rủi ro trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng: 111.2.2.2.1 Rủi ro trong đàm phán: 111.2.2.2.2 Rủi ro trong khâu ký kết hợp đồng: 13 1.2.2.3 Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng: 14KẾT LUẬN CHƯƠNG 1   CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM VÀ XU HƯỚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI2.1 Tổng quan thị trường ô tô tại việt nam và hành vi của người tiêu dùng trong thời gian qua 162.2 Dự báo xu hướng của thị trường và hành vi của người tiêu dùng trong thời gian tới 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3:NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ô TÔ TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM3.1. NHÓM CÁC RỦI RO ĐẾN TỪ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ PHÂN PHỐI :3.1.1. Rủi ro trong chính sách “Mua Đứt – Bán Đoạn” của các liên doanh sản xuất ô tô trong nước 243.1.2. Nhóm các rủi ro trong quá trình giao dịch với khách hàng 263.1.3. Rủi ro bắt nguồn tự việc cạnh tranh nội bộ giữa các đại lý ủy quyền của nhà phân phối : 293.1.4. Rủi ro trong chính sách kinh doanh & xúc tiến sản phẩm của nhà phân phối 303.2. NHÓM CÁC RỦI RO KHI KINH DOANH Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG :3.2.1. Đối với xe nhập khẩu: 333.2.2. Xe đã qua sử dụng trong nước 343.3. CÁC RỦI RO KHÁC :3.3.1. Rủi ro từ sự thay đổi chính sách bảo hộ nền công nghiệp ô tô Việt Nam: 343.3.2. Rủi ro từ tuy duy của người tiêu dùng: 363.3.3. Rủi ro từ việc hệ thống hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu lưu thông bằng ôtô và đến từ quy mô và tốc độ phát triển của thị trường: 36KẾT LUẬN CHƯƠNG 3CHƯƠNG 4 : CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ô TÔ TẠI TP.HCM4.1. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG: “CHIỀU LÒNG KHÁCH ĐẾN – VỪA LÒNG KHÁCH ĐI”4.1.1 Biện pháp giảm thiểu rủi ro thông qua việc sửa đổi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: nên “Tập trung vào công việc bán hàng thứ cấp – đào tạo kỹ nhân viên”: 404.1.2 Giải pháp hạn chế rủi ro thông qua việc thành lập bộ phận marketing - dịch vụ, hỗ trợ và cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho họat động kinh doanh của đại lý 434.2 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THÔNG QUA VIỆC CỦNG CỐ NỘI LỰC, ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ HÃNG THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KINH DOANH: 454.3 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CỦA LIÊN DOANH THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH QUYỀN VÀ GIỚI TRUYỀN THÔNG: 464.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 48KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 :

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO:

1.1.1 Khái niệm rủi ro: 1

1.1.2 Phân loại rủi ro: 1

1.1.2.1 Theo nguồn rủi ro: 1

1.1.2.2 Theo đối tượng rủi ro : 3

1.1.3 Phương pháp nhận dạng, phân tích, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro :

1.1.3.1 Phương pháp nhận dạng rủi ro: 4

1.1.3.2 Phân tích rủi ro: 4

1.1.3.3 Đo lường rủi ro : 5

1.1.3.4 Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro: 7

1.2 NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

NÓI CHUNG :

1.2.1 Theo nguồn rủi ro: 9

1.2.1.1 Rủi ro về chính trị: 9

1.2.1.2 Rủi ro về kinh tế: 9

1.2.1.3 Rủi ro pháp lý: 10

1.2.1.4 Rủi ro về văn hóa: 10

1.2.1.5 Rủi ro về tài chính: 11

1.2.2 Theo quá trình nhập khẩu: 11

1.2.2.1 Rủi ro trong quá trình thu thập thông tin, lựa chọn đối tác: 11

1.2.2.2 Rủi ro trong quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng: 11

1.2.2.2.1 Rủi ro trong đàm phán: 11

1.2.2.2.2 Rủi ro trong khâu ký kết hợp đồng: 13

1.2.2.3 Rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng: 14

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2:

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ VIỆT NAM

VÀ XU HƯỚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI

2.1 Tổng quan thị trường ô tô tại việt nam và hành vi của người tiêu dùng trong thời gian qua 16

2.2 Dự báo xu hướng của thị trường và hành vi của người tiêu dùng trong thời gian tới 20

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3:

NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ô TÔ

TẠI THỊ TRƯỜNG TP.HCM

3.1. NHÓM CÁC RỦI RO ĐẾN TỪ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ PHÂN PHỐI :

3.1.1. Rủi ro trong chính sách “Mua Đứt – Bán Đoạn” của các liên doanh sản xuất

ô tô trong nước 24

3.1.2. Nhóm các rủi ro trong quá trình giao dịch với khách hàng 26

3.1.3. Rủi ro bắt nguồn tự việc cạnh tranh nội bộ giữa các đại lý ủy quyền của nhà

phân phối : 29

3.1.4. Rủi ro trong chính sách kinh doanh & xúc tiến sản phẩm của nhà phân phối 30

3.2. NHÓM CÁC RỦI RO KHI KINH DOANH Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG :

3.2.1. Đối với xe nhập khẩu: 33

3.2.2. Xe đã qua sử dụng trong nước 34

3.3. CÁC RỦI RO KHÁC :

3.3.1. Rủi ro từ sự thay đổi chính sách bảo hộ nền công nghiệp ô tô Việt Nam: 34

3.3.2. Rủi ro từ tuy duy của người tiêu dùng: 36

3.3.3. Rủi ro từ việc hệ thống hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu lưu thông bằng ôtô

và đến từ quy mô và tốc độ phát triển của thị trường: 36

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4 :

CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ô TÔ

TẠI TP.HCM

4.1. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG: “CHIỀU LÒNG KHÁCH ĐẾN – VỪA LÒNG KHÁCH ĐI”

4.1.1 Biện pháp giảm thiểu rủi ro thông qua việc sửa đổi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: nên “Tập trung vào công việc bán hàng thứ cấp – đào tạo kỹ nhân viên”: 40

4.1.2 Giải pháp hạn chế rủi ro thông qua việc thành lập bộ phận marketing - dịch vụ, hỗ trợ và cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho họat động kinh doanh của đại lý 43

4.2 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ THÔNG QUA VIỆC CỦNG CỐ NỘI LỰC, ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ HÃNG THAY ĐỔI BIỆN PHÁP KINH DOANH: 45

4.3 GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CỦA LIÊN DOANH THÔNG QUA VIỆC TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH QUYỀN VÀ GIỚI TRUYỀN THÔNG: 46

4.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 48

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY