Đề tài Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong những năm tới

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 3

I. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU 3

1. Hoạt động Marketing 3

1.1. Phân tích các điều kiện của thị trường xuất khẩu 4

1.2. Nghiên cứu về giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới 5

1.3. Lựa chọn thị trường và mặt hàng kinh doanh xuất khẩu 6

2. Lựa chọn đối tượng giao dịch, phương thức giao dịch trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 7

2.1. Lựa chọn đối tượng giao dịch 7

2.2. Các phương thức giao dịch trong kinh doanh xuất khẩu hàng hóa 7

3. Ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu 8

3.1. Các điều kiện cơ bản của hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu 8

3.2. Chuẩn bị ký kết hợp đồng và phương thức ký kết hợp đồng 8

4. Thực hiện hợp đồng trong kinh doanh xuất khẩu 9

II. VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU THỦY SẢN 10

1. Lợi thế của ngành thủy sản nước ta 10

2. Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế quốc dân 12

2.1. Đóng góp của ngành thủy sản trong tổng sản phẩm quốc dân 12

2.2. Vai trò của ngành thủy sản đối với hoạt động xuất khẩu 13

2.3 Vai trò của ngành thủy sản trong việc tạo công ăn việc làm 14

III. NHỮNG YÊU CẦU VỀ LUẬT PHÁP VÀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA EU ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN CỦA VIỆT NAM 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG EU TRONG NHỮNG NĂM QUA 17

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG EU 17

1. Về kinh tế - chính trị 17

2. Về mức sống dân cư 18

3. Về thói quen tiêu dùng 18

3.1. Các đặc tính của thị trường thủy sản EU 19

3.2. Các yêu cầu của người nhập khẩu 20

3.4. Tiếp cận thị trường 20

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA SANG EU TRONG THỜI GIAN QUA 21

1. Cấu trúc mậu dịch thị trường thủy sản EU 21

2. Cơ cấu thị trường EU nhập khẩu thủy sản của Việt Nam 22

3. Cơ cấu mặt hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU 24

III. ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG EU 26

1. Chính sách thuế, lệ phí 26

2. Chính sách đầu tư và quản lý vốn 28

3. Chính sách về khai thác thủy sản 30

4. Vấn đề đảm bảo chất lượng thủy sản chế biến cho xuất khẩu 32

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG EU TRONG NHỮNG NĂM QUA 35

1. Những thành tựu đạt được .35

2.Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục 37

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG EU TRONG NHỮNG NĂM TỚI 39

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRONG NHỮNG NĂM TỚI 39

1. Những quan điểm và định hướng phát triển xuất khẩu thủy sản 39

1.1. Quan điểm 39

1.2. Các định hướng cho từng lĩnh vực 40

2. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển xuất khẩu thủy sản 41

2.1.Mục tiêu 41

2.2. Nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực 42

II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN SANG EU TRONG NHỮNG NĂM TỚI 49

1. Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang EU 49

1.1. Tăng cường đầu tư và quản lý tốt việc đánh bắt hải sản xa bờ và nuôi trồng thủy sản để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu 50

1.2. Tăng cường năng lực công nghệ chế biến, cải tiến chất lượng và an toàn vệ sinh hàng thủy sản xuất khẩu theo tiêu chuẩn HACCP 51

1.3. Phát triển thêm nhiều mặt hàng thủy sản cho xuất khẩu, tăng giá thủy sản xuất khẩu trong điều kiện đảm bảo cạnh tranh 52

1.4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU 52

1.5. Tăng cường hợp tác kinh tế - kỹ thuật với các nước, đặc biệt là các nước EU trong sản xuất, chế biến hàng thủy sản xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ hội nhập khu vực và thế giới 53

2. Một số giải pháp tài chính tín dụng khuyến khích xuất khẩu thủy sản sang EU 54

2.1. Miễn giảm các loại thuế đối với sản xuất và xuất khẩu hàng thủy sản

2.2. Cần tăng cường hoạt động tài trợ xuất khẩu và thành lập qũy hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu hàng thủy sản 54

3. Các giải pháp khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang EU 56

3.1. Đa dạng hóa các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, vấn đề kết hợp xuất nhập khẩu và vận dụng linh hoạt các phương thức mua bán quốc tế 56

3.2. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành thủy sản 57

3.3. Chỉ đạo đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa ngành chế biến thủy sản xuất khẩu. 57

KẾT LUẬN 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY