Đề tài Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong quá trình đô thị hoá ở huyện Từ Liêm Hà Nội

1.Sự cần thiết của đề tài 1

2.Mục đích của đề tài 2

3.Phương pháp nghiên cứu 2

4.Kết cấu của đề tài này bao gồm 2

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003 3

Sinh viên 3

Nguyễn Đức Thịnh 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG 4

I. KHÁI NIỆM ĐẶC TRƯNG CƠ CẤU CÂY TRỒNG 4

1. Khái niệm cơ cấu cây trồng và chuyển dịch cơ cấu cây trồng 4

1.1. Cơ cấu cây trồng 4

1.2. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng 5

2. Đặc trưng của cơ cấu cây trồng 6

2.1. Cơ cấu cây trồng mang tính khách quan 6

2.2. Cơ cấu cây trồng mang tính lịch sử, xã hội nhất định 6

2.3. Cơ cấu cây trồng không cố định mà có sự biến đổi 6

2.4. Cơ cấu cây trồng mở rộng gắn liền với công nghiệp, thương nghiệp phát triển 7

3. Ý nghĩa của việc xác định cơ cấu cây trồng hợp lý 7

II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CỦA CƠ CẤU CÂY TRỒNG 8

1. Những nhân tố ảnh hưởng 8

1.1. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên 9

1.2. Nhóm nhân tố kinh tế- xã hội 11

1.3.Nhóm nhân tố về tổ chức, kỹ thuật 12

1.4.Đô thị hoá và ảnh hưởng của nó đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng 13

2. Xu hướng có tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu cây trồng 14

2.1. Xu hướng phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá 14

2.2. Xu hướng phát triển gắn liền với công nghiệp chế biến 15

2.3. Xu hướng phát triển nền nông nghiệp bền vững 16

IV. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG 16

1.Khái niệm về hiệu quả kinh tế 16

2.Khái niệm về hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng 16

3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuyển dịch 16

V. KINH NGHIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÂY TRỒNG 18

1. Kinh nghiệm nghiên cứu ở nước ngoài 18

2. Kinh nghiệm trong nước 20

3. Những kinh nghiệm được rút ra 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY