Đề tài Những giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì

Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất 3

I. Kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế quốc dân 3

1. Vai trò của nông nghiệp nông thôn nước ta. 3

2. Kinh tế hộ sản xuất trong sản xuất nông nghiệp. 4

2.1. Khái niệm hộ sản xuất. 4

2.2. Đặc điểm của kinh tế hộ sản xuất. 5

2.3. Phân loại hộ sản xuất: 6

2.4. Vai trò của kinh tế hộ sản xuất trong nền kinh tế quốc dân. 7

2.5. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hộ sản xuất. 9

II. Tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất. 11

1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 11

2. Vai trò tín dụng ngân hàng với kinh tế hộ sản xuất. 12

2.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất để duy trì quá trình sản xuất liên tục, góp phần đầu tư phát triển kinh tế. 12

2.2. Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất. 13

2.3. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện phát huy các ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới giải quyết việc làm cho người lao động. 14

2.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng về mặt chính trị - xã hội: 14

3. Giới thiệu một số chính sách tín dụng hộ sản xuất. 15

3.1. Chính sách của chính phủ và ngân hàng nhà nước đối với tín dụng hộ sản xuất. 15

3.2. Một số quyết định chính sách của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đối với tín dụng đầu tư hộ sản xuất. 17

III. Đặc điểm huy động vốn và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng . 20

1. Đặc điểm huy động vốn. 20

1.1. Vốn tự có 20

1.2. Nguồn vốn vay từ trung ương. 21

1.3. Nguồn vốn điều hoà trong hệ thống. 21

1.4. Nguồn vốn huy động. 21

2. Đặc điểm sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng . 22

2.1. Cho vay có đảm bảo. 23

2.2. Cho vay không đảm bảo. 24

2.3. Cho vay hoàn trả một lần. 24

2.4. Cho vay hoàn trả làm nhiều lần. 24

2.5. Cho vay ngắn hạn. 24

2.6. Cho vay trung và dài hạn. 25

IV. Đặc điểm sử dụng vốn của hộ sản xuất. 25

V. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đầu tư tín dụng để phát triển kinh tế nông thôn. 26

Chương II: Thực trạng huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì 30

I. Khái quát đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng hộ sản xuất của NHNo & PTNT huyện Thanh Trì. 30

1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì có ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng. 30

1.1. Vị trí địa lý. 30

1.2. Về nguồn nước: 31

1.3. Địa hình và đất đai của huyện. 31

1.4. Điều kiện thời tiết khí hậu: 32

1.5. Phân vùng kinh tế: 32

1.6. Tình hình phát triển kinh tế của huyện. 33

2. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Trì. 35

II. Tình hình huy động vốn tín dụng ngân hàng của hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 36

1. Nhu cầu vay vốn tín dụng ngân hàng của hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 36

2. Tình hình vay vốn của hộ sản xuất tại NHNo & PTNT huyện Thanh trì. 39

Trên 50 triệu 41

3. Tình hình dư nợ của hộ sản xuất vay vốn tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì. 44

3.1. Dư nợ cho vay đối với hộ sản xuất phân theo thu nhập hộ vay. 45

3.2. Dư nợ cho vay đối với hộ sản xuất phân theo kỳ hạn nợ. 46

III. Tình hình sử dụng vốn tín dụng ngân hàng của hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 47

1. Đánh giá thực trạng sử dụng vốn vay của hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 47

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 51

Chỉ tiêu 52

Chỉ tiêu 56

IV. Kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại trong huy động và sử dụng vốn tín dụng Ngân hàng của hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 59

1. Kết quả đạt được . 59

1.1. Kết quả. 59

1.2. Nguyên nhân: 60

2. Những mặt còn tồn tại: 61

2.1. Tồn tại. 61

2.2. Nguyên nhân. 62

Chương III: Phương hướng và giải pháp chủ yếu huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì 64

I. Phương hướng chung về huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 64

1. Phương hướng phát triển kinh tế huyện Thanh Trì. 64

2. Phương hướng hoạt động cho vay hộ sản xuất ở NHNo & PTNT huyện Thanh Trì. 65

II. Giải pháp huy động và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất ở huyện Thanh Trì. 66

1. Giải pháp huy động vốn tín dụng ngân hàng. 66

1.1. Mở rộng mạng lưới tín dụng. 67

1.2. Chính sách khách hàng. 67

1.3. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 68

1.4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt để huy động vốn với lãi suất thấp. 69

2. Giải pháp sử dụng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế hộ sản xuất. 69

2.1. Đối với ngân hàng cho vay hộ sản xuất. 69

2.2. Đối với hộ sản xuất sử dụng vốn tín dụng ngân hàng. 77

Kết luận và Một số kiến nghị 78

1. Kết luận 78

2. Một số kiến nghị 79

Tài liệu tham khảo 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY