Đề tài Những giải pháp chủ yếu cho sự phát triển thị trường bất động sản Hà Nội

Mục lục

Chương I : cơ sở lý luận khoa học về thị trường bất động sản 2

I ) Tổng quan thị trường bất động sản 2

1.1) Các khái niệm 2

1.2) Vai trò thị trường bất động sản 4

1.3) Đặc điểm thị trường bất động sản 5

1.4) Các tác nhân tham gia vào thị trường bất động sản hiện nay 6

1.5) Những điều kiện hình thành và mở rộng thị trường bất động sản 7

II) Sự vận động thị trường bất động sản 8

2.1) Cung về bất động sản 8

2.2) Cầu về bất động sản 11

2.3) Giá cả bất động sản 15

III) Sự vận động của thị trường bất động sản và vai trò của nhà nước 15

3.1) Sự vận động của thị trường bất động sản theo cơ chế thị trường 15

3.2) Vai trò của nhà nước 17

Chương II: Thực trạng thị trường bất động sản tại Hà Nội 19

I) Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Hà nội 19

1)Về điều kiện tự nhiên 19

2) Về điều kiện xã hội 20

3)Về điều kiện kinh tế 21

II) Thực trạng bất động sản Hà Nội 22

1) Tình hình sử dụng đất Hà Nội 22

2) Thực trạng và đặc điểm nhà ở Hà Nội 23

3) Một số vấn đề về bất động sản 30

II ) Tình hình Cầu bất động sản tại Hà Nội 36

1) Tình hình cầu bất động sản tại Hà Nội 36

2) Những nhân tố chủ yếu làm tăng cầu bất động sản tại Hà Nội 39

IV) Tình hình cung bất động sản tại Hà Nội 42

1) Tình hình cung bất động sản tại Hà Nội 42

2) Những nguyên nhân làm cung bất động sản tăng chậm 50

V) Tình hình giá đất tại Hà Nội 51

1) Giá đất đất ở nhà nước qui định 52

2) Diễn biến giá cả trên thị trường giai đoạn 1994-2002 54

3) Giá đất năm 2000 57

4) Giá đất năm 2002 59

VI) Đánh giá chung về thị trường bất động sản Hà Nội 61

1) thị trường bất động sản Hà nội còn mang nhiều tính chất của bất động sản không chính thức 61

2) thị trường bất động sản Hà nội còn chưa đồng bộ 63

3) tổ chức hoạt đọng dịch vụ môi giới bất động sản hình thành và phát triển tự phát 64

4) kinh doanh phát triển bất động sản , phát triển đất đã hình thành nhưng chưa bình đẳng giữa các thành phần kinh tế 64

5) chính sách và biện pháp tài chính của nhà nước chưa đủ mạnh để phát triển thị trường bất động sản 65

6) quản lý nhà nước về thị trường bất động sản còn nhiều yếu kém 66

VII) Những thách thức cho sự phát triển thị trường bất động sản tại Hà nội 67

1) Những vấn đề về khung khổ pháp lý 67

2) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 68

3) Cải cách thủ tục hành chính 69

4) vấn đề cung nhà ở 70

Chương III: Những giải pháp chủ yếu cho sự phát triển thị trường bất động sản Hà Nội 72

I) Quan điểm 72

II) Các giải pháp chủ yếu pháty triển thị trường bất động sản tại Hà Nội 1) xây dựng khung pháp luật về thị trường bất động sản 75

2)thực hiện quản lý hành chính đối với thị trường bất động sản 76

3)giải pháp về quy hoạch sử dụng đât 80 4) định giá đất đô thị 82 5) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà 85 6) Nhà ở cho người thu nhập thấp 87 7) Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tham gia phát triển nhà và đất 91 8) Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn trong hoạt động kinh doanh bất động sản 92 9) Giải pháp về tài chính, tín dụng, thúê 94 10) Giải pháp về thông tin 95 III) Kiến nghị 96 1) Tăng cường quản lý thị trường bất động sản 96 a) hình thành một cơ quan đăng ký bất động sản 96 b) thực hiện đăng ký bắt buộc đối với giao dịch chuyển nhượng bất động sản 97

c) hình thành trung tâm dữ liệu về thị trường bất động sản 98

2) các biện pháp chống đầu cơ 99

3) các biện pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở 99

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY