Đề tài Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: 2

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở TRUNG QUỐC TỪ 1978 ĐẾN NAY 2

1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc 2

1.1.1. Cơ sở lý luận. 2

1.1.2. Thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trước cải cách. 4

1.2. Các giải pháp cải cách DNNN ở Trung Quốc 5

1.2.1. Tách quyền sở hữu nhà nước và quyền kinh doanh của DNNN. 5

1.2.2 Thực hiện sự tự chủ kinh doanh của DNNN 7

1.2.3. Đổi mới các hình thức tổ chức DNNN. 8

1.2.4. Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DNNN. 12

1.3. Những thành tựu chủ yếu của cải doanh nghiệp Nhà nước ở Trung Quốc từ 1978 đến nay. 14

1.3.1. Tăng sức cạnh tranh của DNNN, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. 14

1.3.2. Đa dạng hoá quyền sở hữu. 16

1.3.3. Xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. 17

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC 19

2.1. khái quát chung về tập đoàn kinh tế nhà nước của Trung Quốc 19

2.1.1. Khái niệm và vai trò của tập đoàn kinh tế đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. 19

2.1.2. Quan điểm của chính phủ Trung Quốc về hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế. 20

2.1.3. Những đặc điểm của tập đoàn kinh tế nhà nước của Trung Quốc. 21

2.2. Thực trạng hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước của Trung Quốc 29

2.1.2. Các nguyên tắc thành lập tập đoàn. 29

2.2.2. Các giải pháp, chính sách đối với việc hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước. 29

2.2.3. Quá trình hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc. 34

2.3. đánh giá mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước của Trung Quốc. 37

2.3.1. Những mặt tích cực và hạn chế của mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước. 37

2.3.2. Xu hướng phát triển của TĐKT Trung Quốc trong tương lai. 46

2.3.3. Đánh giá chung. 47

CHƯƠNG 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNTẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 49

3.1. Quan điểm của Đảng và Chính phủ Việt Nam về vấn đề hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế. 49

3.2. Những nét tương đồng của Việt Nam và Trung Quốc. 54

3.3. Những bài học của Trung Quốc về hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước. 55

3.3.1.Về vai trò của nhà nước. 55

3.3.2. Về bước đi và con đường hình thành. 58

3.3.3. Về cơ cấu tổ chức của các TĐKT. 59

3.3.4. Về quản lý các TĐKT. 60

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY