Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN

VÀ PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN, ĐÁNH

GIÁ ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN. 6

1.1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN. 6

1.1.1. Khái niệm về ổn định . 6

1.1.2. Nguyên nhân và hậu quả sự cố mất ổn định và yêu cầu đảm bảo ổn

định của HTĐ . 6

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HỆ

THỐNG ĐIỆN . 7

1.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG. 7

1.4. ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN THỰC DỤNG CỦA MARKOVITS

ĐỂ TÍNH TOÁN KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TĨNH HỆ THỐNG ĐIỆN . 8

1.4.1. Kiểm tra ổn định điện áp các nút phụ tải . 8

1.4.2. Kiểm tra ổn định góc lệch các nút nguồn. 9

1.5. KẾT LUẬN . 9

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THUẬT TOÁN LOẠI TRỪ

GAUSS ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẲNG TRỊ SƠ ĐỒ. 10

2.1. MỞ ĐẦU. 10

2.2. THUẬT TOÁN LOẠI TRỪ GAUSS . 10

2.2.1. Mô hình tuyến tính chế độ xác lập HTĐ. 10

2.2.2. Thu hẹp sơ đồ bằng thuật toán loại trừ Gauss. 10

2.2.3. Đẳng trị sơ đồ thay thế HTĐ bằng thuật toán loại trừ Gauss. 112.3. KẾT LUẬN . 11

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM

SÁT GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN. 12

3.1. MỞ ĐẦU. 12

3.2. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH MIỀN LÀM VIỆC CHO

PHÉP THEO ĐIỀU KIỆN GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH. 13

3.2.1. Miền làm việc ổn định của hệ thống điện đơn giản trong mặt phẳng

công suất. 13

3.2.2. Miền làm việc ổn định của hệ thống điện phức tạp . 13

3.3. XÂY DỰNG LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN xây dựng CHƯƠNG TRÌNH

XÁC ĐỊNH MIỀN LÀM VIỆC CHO PHÉP THEO ĐIỀU KIỆN GIỚI

HẠN ỔN ĐỊNH TĨNH. 14

3.4. KẾT LUẬN . 15

CHƯƠNG 4: CÁC HÀM PHÂN BỐ NGẪU NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG

CÁC HÀM ĐỂ BIỂU DIỄN CÁC QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN. 16

4.1. GIỚI THIỆU. 16

4.2. XÁC SUẤT CỦA CÁC SỰ KIỆN NGẪU NHIÊN . 16

4.3. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG, HÀM

PHÂN BỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN. 16

4.3.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên. 16

4.3.2. Hàm phân bố của biến ngẫu nhiên . 17

4.3.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên. 17

4.4. MỘT SỐ HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT PHỔ BIẾN ĐƯỢC DÙNG

TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN . 174.4.1. Hàm phân phối chuẩn (Gaussian/normal distribution) . 17

4.4.2. Hàm phân phối 0-1 và hàm phân phối nhị thức (Binomial

distribution) . 17

4.4.3. Hàm phân phối Weibull . 17

4.5. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN. 17

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

ĐIỆN KẾT NỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN TRONG MÁY

TÍNH ĐỂ GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT

ĐỊNH. 18

5.1. GIỚI THIỆU. 18

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN . 18

5.2.1. Chức năng lưu trữ thư viện hệ thống điện . 18

5.2.2. Nhập các thông tin của hệ thống điện cần mô phỏng . 18

5.2.3. Chức năng tính toán đẳng trị sơ đồ . 18

5.2.4. Chức năng tính toán miền làm việc ổn định tĩnh hệ thống điện trong

mặt phẳng công suất. 19

5.3. MÔ HÌNH MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN . 21

5.4. THIẾT KẾ BỘ TẠO TÍN HIỆU NGẪU NHIÊN THEO HÀM PHÂN

BỐ CHO CÁC PHỤ TẢI . 22

5.5. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN. 23

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 241

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY