Đề tài Nghiên cứu ứng dụng dung dịch hoạt hóa điện hóa trong xử lý môi trường chăn nuôi lợn

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I .TỔNG QUAN 4

I.1 TỔNG QUAN VỀ CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM. 4

I.1.1. Tình hình chăn nuôi lợn 4

I.1.2. Đăc trưng của ngành chăn nuôi lợn 5

I.2. QUY TRÌNH CHĂN NUÔI VÀ CÁC YẾU TỐ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 7

I.2.1. Quy trình chăn nuôi của các trang trại chăn nuôi lợn 7

I.2.2. Các yếu tố liên quan tới quá trình gây ô nhiễm 9

I.2.3. Các vấn đề ô nhiễm trong trang trại chăn nuôi lợn 10

I.2.3.1 Chất thải rắn. 11

I.2.3.2 Ô nhiễm mùi. 11

I.2.3.3 Nước thải. 13

I.2.3.4 Vi sinh vật 15

I.2.4 Các phương pháp xử lý các vấn đề ô nhiễm trong trang trại chăn nuôi lợn 15

I.2.4.1 Các phương pháp quản lý và xử lý chất thải rắn . 15

I.2.4.2 Các phương pháp xử lý mùi . 16

I.2.4.3 Các phương pháp xử lý ô nhiễm vi sinh vật . 17

CHƯƠNG II . GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA

II.1 CÔNG NGHỆ HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA 19

II.1.1 lịch sử phát triển 19

II.1.2 giới thiệu thiết bị hoạt hóa điện hóa . 19

II.1.2.1. Các phản ứng sảy ra trong điện cực và dung dịch Anôlít. 21

II.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của dung dịch. 21

II.1.2.3 Đặc tính ứng dụng và cơ chế diệt khuẩn của dung dịch Anônít. 22

II.1.3 Thiết bị hoạt hóa điện hóa (ECAWA) và chất lượng của dung dịch Anôlít. 25

II.1.3.1 Thiết bị hoạt hóa điện hóa (ECAWA). 25

II.1.3.2 Kiểm tra chất lượng dung dịch. 27

II.2 NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG KHỬ TRÙNG VÀ MỨC ĐỘ GÂY ĐỘC ĐỐI VỚI CƠ THỂ VẬT NUÔI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM. 29

II.2.1 Nghiên cứu độc tính của Anôlít trên chuột . 29

II. 2.1.1 Nghiên cứu hiệu ứng độc trường diễn của Anôlít. 29

II. 2.1.2 Nghiên cứu xác định liều gây độc cấp tính. 30

II.2.2 Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hiệu lực của Anôlít trên đối tượng là vi sinh vật môi trường và vi khuẩn gây bệnh cho vật nuôi. 31

II.2.2.1 Đối tượng khảo nghiệm và Phương pháp thực hiện. 31

II.2.2.2 Kết quả xác định khả năng diệt khuẩn của Anôlít trong phòng thí nghiệm. 31

CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI LỢN .

III.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 33

III.1.1 Mục đích. 33

III.1.2 Giới thiệu địa điểm triển khai Dự án. 33

III.1.3 Lắp đặt thiết bị và kiểm tra chất lượng dung dịch. 33

III.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH MẪU 35

III.2.1 Đối tượng nghiên cứu 35

III.2.2 Lập kế hoạch thực hiện, chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu. 35

III.2.3 Thực hiện lấy mẫu 36

III.2.3.1 Mẫu nư¬ớc 36

III.2.3.2 Lấy mẫu bề mặt máng ăn 36

III.2.3.3 Mẫu vệ sinh không khí 36

III.2.3.4 Bảo quản mẫu 37

III.2.4. Chuẩn bị môi trường và phân tích các chỉ tiêu 37

III.2.4.1 Chỉ tiêu tổng số vi khuẩn hiếu khí 37

III.2.4.2 Định l¬ượng Nấm 38

III.2.4.3 Định lư¬ợng Coliform và E.coli 39

III.2.4.4 Tính toán kết quả 40

III.2.5 Khử trùng, khử mùi chuồng nuôi 40

III.2.6 Khử trùng các bề mặt, dụng cụ chăn nuôi 42

III.2.7 Khử trùng nước cấp cho toàn trại 43

III.2.8 Khử trùng nước thải chăn nuôi 45

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

IV.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ KHU VỰC CHUỒNG NUÔI .47

IV.1.1 Kết quả quan trắc mật độ tổng số vi sinh vật hiếu khí 48

IV.1.2 Kết quả quan trắc nấm trong không khí chuồng nuôi 49

IV.1.3 Kết quả quan trắc nồng độ H2S trong chuồng nuôi 50

IV.1.4 Kết quả quan trắc nồng độ NH3 trong chuồng nuôi 52

IV.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẬT ĐỘ VI SINH MÁNG CHO LỢN ĂN 54

IV.3. KẾT QUẢ KHỬ TRÙNG NƯỚC CẤP 55

IV.4. KẾT QUẢ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI 56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY