Đề tài Nghiên cứu thay đổi phương pháp học tập của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu. 1

3. Phương pháp nghiên cứu. 1

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 2

5. Tổng quan tình hình. 2

6. Kết cấu đề tài. . 2

PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHưƠNG PHÁP HỌC

TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG HỌC CHẾ TÍN CHỈ. 3

1.1. Một số tìm hiểu về tín chỉ và học chế tín chỉ. 3

1.1.1. Khái quát về tín chỉ. 3

1.1.2. Học chế tín chỉ. 4

1.2. Học tập tích cực - mục tiêu và các phương pháp học tập hiệu quả. 7

1.2.1. Xác định động cơ và thái độ học tập đúng đắn. . 7

1.2.2. Xây dựng kê hoạch học tập và thời gian biểu khoa học. . 8

1. 2.3 Áp dụng các phương pháp học tập tích cực. . 8

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TRưỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI

PHÒNG HIỆN NAY . 17

2.1. Việc áp dụng học chế tín chỉ ở trường Đại học dân lập hải Phòng . 17

2.2. Thực trạng áp dụng phương pháp học tập tích cực của sinh viên khoa QTKDhiện nay. 18

2.2.1 Nhận thức của sinh viên về học chế tín chỉ và vai trò của người học

trong học chế tín chỉ. 19

2.2.2Việc xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên. 21

2.2.3Thời gian học của sinh viên . 24

2.2.4Ý thức và phương pháp học tập trên lớp của sinh viên. 252.2.5Thời gian và phương pháp học ngoài giờ lên lớp . 28

2.2.6 . Đánh giá thực trạng học tập của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

trường Đại học Dân lập Hải Phòng khi áp dụng học chế tín chỉ. 30

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỔI

MỚI PHưƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LưỢNG HỌC TẬP ĐẠT HIỆU

QUẢ CAO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA

QTKD - TRưỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG. 34

3.1. Sinh viên cần xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập đúngđắn. 34

3.2. Sinh viên cần nắm được và áp dụng một cách linh hoạt các phương

pháp học tập tích cực để đem lại hiệu quả cao nhất. . 38

3.2.1 Áp dụng các phương pháp học tập tích cực hiệu quả khi học trên lớp .38

3.2.2. Áp dụng các phương pháp học tập tích cực hiệu quả trong thời gian tự học.42

KẾT LUẬN . 49

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51

PHỤ LỤC. 52

PHIẾU KHẢO SÁT . 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY