Đề tài Nghiên cứu phương pháp ghi nhận các hoạt động của Microsoft Word

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 2

DANH SÁCH CÁC HÌNH . 3

DANH SÁCH CÁC BẢNG . 4

I. GIỚI THIỆU . 5

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI . 5

1. DẠY VÀ HỌC . 6

2. LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG . 7

a. Mô hình: . 7

b. Mô hình hóa: . 7

c. Mô phỏng: . 7

d. Lợi ích của mô phỏng:. 8

III. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ. 8

1. Giải pháp mô phỏng (Simulation). 8

a. Ghi kịch bản . 8

b.Thực hiện kịch bản. 9

2. Đánh giá bài học thông qua tƣơng tác với chƣơng trình. . 9

IV. Kỹ thuật lập trình trên .Net Framework. 9

1. Ngôn ngữ C# . 9

2. Kỹ thuật hook thông điệp của hệ thống . 10

3. Kỹ thuật Plug-in . 11

V. MÔ HÌNH LẬP TRÌNH VỚI ĐỐI TƢỢNG CỦA OFFICE. 14

1. Kiến trúc của Office . 14

2. Các sự kiện trong mô hình đối tƣợng của Word . 18

3. Làm việc với các đối tƣợng của Word . 20

a. Làm việc với đối tƣợng ứng dụng . 20

b. Làm việc với đối tƣợng hộp thoại . 213

c. Làm việc với các ô cửa sổ . 22

d. Làm việc với các mẫu (Templates) . 22

e. Làm việc với các văn bản (Documents) . 22

f. Làm việc với đối tƣợng Miền (Range Object). 24

g. Làm việc với các Bookmark . 36

h. Làm việc với các bảng. 37

VI. HỆ THỐNG GHI HOẠT ĐỘNG CỦA MICROSOFT WORD. 40

1. Mô hình phân rã chức năng. 40

2. Các mô đun trong chƣơng trình . 40

a. Mô đun ghi các hoạt động của Word . 41

b. Mô đun ghi các thao tác của bàn phím. 41

c. Các mô đun ghi thao tác của chuột. 42

VII. THỰC NGHIỆM . 43

1. Cấu hình phần cứng. 43

2. Thực nghiệm ghi các hoạt động của Microsoft word . 44

VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ. 45

1. Mục tiêu đạt đƣợc. 45

2. Hạn chế. 46

3. Kết luận . 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY