Đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng

Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Chương I: Tổng quan về đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng. 31.Tổng quan về đánh giá hiệu quả VTHK công cộng. 31.1 Các khái niệm cơ bản 31.1.1. Khái niệm về vận tải hành khách công cộng(VTHKCC) 31.1.2 Khái niệm hiệu quả và phân loại hiệu quả. 3a. Khái niệm 3b. Phân loại hiệu quả 41.1.3 Khái niệm đầu tư và phân loại đầu tư. 4a. Khái niệm đầu tư. 4b. Phân loại đầu tư 52. Phương pháp luận đánh giá hiệu quả VTHKCC. 52.1 Phương pháp luận chung. 52.1.1 Phân tích đánh giá hiệu quả phát triển mạng lưới VTHKCC. 62.1.2 Chi phí trong VTHKCC đô thị. 8a. Chi phi trực tiếp của chủ dự án đầu tư. 8b. Chi phí vận hành khai thác các hạng mục của dự án 8c. Chi phí xã hội không phản ánh trong giá cả thị trường . 8d.Xác định tổng chi phí cộng đồng 92.1.3 Lợi ích của việc đầu tư phát triển mạng lưới VTHKCC đô thị 9a/ Lợi ích của chủ đầu tư (người bỏ vốn quản lý khai thác dự án): 9b/Lợi ích của hành khách: 10c. Các ngoại ứng tích cực (hay lợi ích xã hội) 122.2 Các bước đánh giá hiệu quả VTHKCC 122.3 Nội dung công việc đánh giá: 122.3.1 Phân tích tài chính. 13a. Tỷ suất lợi ích năm đầu: 13b. Thời gian hoàn vốn: 13c. Giá trị hiện tại ròng 14d.Tỷ lệ sinh lời 15e. Tỷ suất nội hoàn : 152.3.2 Phân tích kinh tế. 152.3.3 Phân tích phân bổ lợi ích. 152.3.4 Phân tích chính trị. 162.3.5 Phân tích luật lệ. 162.4 Trình tự đánh giá dự án: 163.Tổng quan về quá trình đầu tư phát triển VTHKCC đô thị. 173.1 VTHKCC và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị. 173.1.1 Tầm quan trọng của GTVT đô thị. 173.1.2 Vai trò của mạng lưới buýt trong VTHKCCthành phố. 193.3 Đặc điểm của việc đầu tư phát triển VTHKCC đô thị. 203.3 Yêu cầu đối với đánh giá hiệu quả VTHKCC. 213.4 Những nguyên tắc cơ bản để xác định hiệu quả. 213.4.1 Nguyên tắc về mối quan hệ giữa mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả. 213.4.2 Nguyên tắc về tính chính xác, tính khoa học. 213.4.3 Nguyên tắc về tính đơn giản và tính thực tế. 21Chương II: Đánh giá hiện trạng VTHKCC ở hà nội 231. Giới thiệu chung về công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội 231.1-Lịch sử hình thành của công ty vận tải & dịch vụ công cộng Hà nội. 231.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty vận tải và dvcc Hà Nội. 23a. Chức năng: vận tải và dịch vụ công cộng phục vụ vận tải hành khách và nhu cầu khác của xã hội. 23b. Nhiệm vụ. 231.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 24a) Cơ sở hạ tầng của công ty. 24b) Quy mô, cơ cấu và phân bố đoàn phương tiện. 252. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2001. 272.1 Kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2001. 272.4 Kết quả thực hiện kế hoạch VTHKCC quý I/2002 của công ty. 313. hiện trạng của hệ thống giao thông đô thị ở thủ đô hà nội. 313.1 Hệ thống đường phố nội thành. 313.2. Hiện trạng giao thông tĩnh. 343.3 Hiện trạng của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội. 363.3.1 Vài nét đánh giá chung về VTHKCC Hà Nội . 363.3.2 Hiện trạng về mạng lưới tuyến 383.3.3. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng của vận tải hành khách công cộng 403.3.4 Thực trạng về đầu tư cho VTHKCC Bằng xe buýt. 41Chương III :Phân tích đánh giá hiệu quả vthkcc bằng xe buýt ở hà nội. 441. Mục tiêu, quan điểm đánh giá hiệu quả VTHKCC. 44a.Mục tiêu: 44b. Quan điểm đánh giá hiệu quả nói chung. 442. Đánh giá hiệu quả VTHKCC ở Hà nội. 482.1. Vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội hiện nay. 482.2. Quan điểm và nội dung các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VTHKCC ở Hà nội . 503.qui trình đánh giá hiệu quả vthkcc ở hà nội. 523.1 Dự báo nhu cầu đi lại của hành khách đi xe buýt ở Hà Nội. 533.2 Kết quả đánh giá hiệu quả VTHKCC ở Hà Nội. 573.2.1 Hiệu quả của doanh nghiệp ( hay lợi ích của chủ đầu tư). 57a.Chi phí: Chi phí hoạt động của VTHKCC gồm những chi phí sau: 57b. Gía bán và doanh thu: 583.2.2 Hiệu quả hành khách đạt được ( hay lợi ích của hành khách). 59a. Lợi ích do tiết kiệm chi phí khai thác. 60b. Lợi ích do tiết kiệm thời gian đi lại của hành khách. 633.2.3 Tổng hợp sự chênh lệch về lợi ích giữa xe máy và xe buýt: 633.3 Hiệu quả của nhà nước(hay hiệu quả kinh tế xã hội của VTHKCC). 643.4.1Lợi ích do giảm tắc nghẽn giao thông: 653.4.2 Lợi ích do giảm ô nhiễm môi trường: 65b.Lợi ích do giảm tiếng ồn phương tiện. 673.4.3 Lợi ích do việc nâng cao an toàn giao thông trong đô thị: 673.3.4 Lợi ích của viêc giảm chi phí vận tải của hành khách: 684.2 Kiến nghị: các giải pháp tổ chức thực hiện. 70Kết luận 71

Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Chương I: Tổng quan về đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng. 3

1.Tổng quan về đánh giá hiệu quả VTHK công cộng. 3

1.1 Các khái niệm cơ bản 3

1.1.1. Khái niệm về vận tải hành khách công cộng(VTHKCC) 3

1.1.2 Khái niệm hiệu quả và phân loại hiệu quả. 3

a. Khái niệm 3

b. Phân loại hiệu quả 4

1.1.3 Khái niệm đầu tư và phân loại đầu tư. 4

a. Khái niệm đầu tư. 4

b. Phân loại đầu tư 5

2. Phương pháp luận đánh giá hiệu quả VTHKCC. 5

2.1 Phương pháp luận chung. 5

2.1.1 Phân tích đánh giá hiệu quả phát triển mạng lưới VTHKCC. 6

2.1.2 Chi phí trong VTHKCC đô thị. 8

a. Chi phi trực tiếp của chủ dự án đầu tư. 8

b. Chi phí vận hành khai thác các hạng mục của dự án 8

c. Chi phí xã hội không phản ánh trong giá cả thị trường . 8

d.Xác định tổng chi phí cộng đồng 9

2.1.3 Lợi ích của việc đầu tư phát triển mạng lưới VTHKCC đô thị 9

a/ Lợi ích của chủ đầu tư (người bỏ vốn quản lý khai thác dự án): 9

b/Lợi ích của hành khách: 10

c. Các ngoại ứng tích cực (hay lợi ích xã hội) 12

2.2 Các bước đánh giá hiệu quả VTHKCC 12

2.3 Nội dung công việc đánh giá: 12

2.3.1 Phân tích tài chính. 13

a. Tỷ suất lợi ích năm đầu: 13

b. Thời gian hoàn vốn: 13

c. Giá trị hiện tại ròng 14

d.Tỷ lệ sinh lời 15

e. Tỷ suất nội hoàn : 15

2.3.2 Phân tích kinh tế. 15

2.3.3 Phân tích phân bổ lợi ích. 15

2.3.4 Phân tích chính trị. 16

2.3.5 Phân tích luật lệ. 16

2.4 Trình tự đánh giá dự án: 16

3.Tổng quan về quá trình đầu tư phát triển VTHKCC đô thị. 17

3.1 VTHKCC và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở các đô thị. 17

3.1.1 Tầm quan trọng của GTVT đô thị. 17

3.1.2 Vai trò của mạng lưới buýt trong VTHKCCthành phố. 19

3.3 Đặc điểm của việc đầu tư phát triển VTHKCC đô thị. 20

3.3 Yêu cầu đối với đánh giá hiệu quả VTHKCC. 21

3.4 Những nguyên tắc cơ bản để xác định hiệu quả. 21

3.4.1 Nguyên tắc về mối quan hệ giữa mục tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả. 21

3.4.2 Nguyên tắc về tính chính xác, tính khoa học. 21

3.4.3 Nguyên tắc về tính đơn giản và tính thực tế. 21

Chương II: Đánh giá hiện trạng VTHKCC ở hà nội 23

1. Giới thiệu chung về công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội 23

1.1-Lịch sử hình thành của công ty vận tải & dịch vụ công cộng Hà nội. 23

1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty vận tải và dvcc Hà Nội. 23

a. Chức năng: vận tải và dịch vụ công cộng phục vụ vận tải hành khách và nhu cầu khác của xã hội. 23

b. Nhiệm vụ. 23

1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 24

a) Cơ sở hạ tầng của công ty. 24

b) Quy mô, cơ cấu và phân bố đoàn phương tiện. 25

2. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2001. 27

2.1 Kết quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2001. 27

2.4 Kết quả thực hiện kế hoạch VTHKCC quý I/2002 của công ty. 31

3. hiện trạng của hệ thống giao thông đô thị ở thủ đô hà nội. 31

3.1 Hệ thống đường phố nội thành. 31

3.2. Hiện trạng giao thông tĩnh. 34

3.3 Hiện trạng của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội. 36

3.3.1 Vài nét đánh giá chung về VTHKCC Hà Nội . 36

3.3.2 Hiện trạng về mạng lưới tuyến 38

3.3.3. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng của vận tải hành khách công cộng 40

3.3.4 Thực trạng về đầu tư cho VTHKCC Bằng xe buýt. 41

Chương III :Phân tích đánh giá hiệu quả vthkcc bằng xe buýt ở hà nội. 44

1. Mục tiêu, quan điểm đánh giá hiệu quả VTHKCC. 44

a.Mục tiêu: 44

b. Quan điểm đánh giá hiệu quả nói chung. 44

2. Đánh giá hiệu quả VTHKCC ở Hà nội. 48

2.1. Vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội hiện nay. 48

2.2. Quan điểm và nội dung các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VTHKCC ở Hà nội . 50

3.qui trình đánh giá hiệu quả vthkcc ở hà nội. 52

3.1 Dự báo nhu cầu đi lại của hành khách đi xe buýt ở Hà Nội. 53

3.2 Kết quả đánh giá hiệu quả VTHKCC ở Hà Nội. 57

3.2.1 Hiệu quả của doanh nghiệp ( hay lợi ích của chủ đầu tư). 57

a.Chi phí: Chi phí hoạt động của VTHKCC gồm những chi phí sau: 57

b. Gía bán và doanh thu: 58

3.2.2 Hiệu quả hành khách đạt được ( hay lợi ích của hành khách). 59

a. Lợi ích do tiết kiệm chi phí khai thác. 60

b. Lợi ích do tiết kiệm thời gian đi lại của hành khách. 63

3.2.3 Tổng hợp sự chênh lệch về lợi ích giữa xe máy và xe buýt: 63

3.3 Hiệu quả của nhà nước(hay hiệu quả kinh tế xã hội của VTHKCC). 64

3.4.1Lợi ích do giảm tắc nghẽn giao thông: 65

3.4.2 Lợi ích do giảm ô nhiễm môi trường: 65

b.Lợi ích do giảm tiếng ồn phương tiện. 67

3.4.3 Lợi ích do việc nâng cao an toàn giao thông trong đô thị: 67

3.3.4 Lợi ích của viêc giảm chi phí vận tải của hành khách: 68

4.2 Kiến nghị: các giải pháp tổ chức thực hiện. 70

Kết luận 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY