Đề tài Ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CHỨC NĂNG HUY ĐỘNG VỐN 5

I. Sự hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng gắn với chức năng huy động vốn (HĐV) 5

II. Lý luận cơ bản chức năng huy động vốn của Ngân hàng 6

III. Ngân hàng -Huy động vốn gắn liền với việc sử dụng vốn ( chức năng trung gian tín dụng ) 9

1. Cơ sở hình thành chức năng 9

2. Vai trò quan trọng của huy động vốn qua Ngân hàng 10

2.1. Góp phần tiết kiệm chi phí xã hội, tạo những đIều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức xã hội 10

2.2. Huy động vốn làm gia tăng vốn trong nước, kích thích huy động vốn nước ngoài. 10

2.3. Huy động vốn góp phần thực hiện chính sách tài chính và chính sách tiền tệ quốc gia. 11

2.4. Huy động vốn quyết định sự tồn tại của các Ngân hàng thương mại. 11

IV. Các hình thức huy động vốn. 12

1. Vốn tiền gửi: 12

1.1. Tiền gửi không kì hạn 12

1.2. Tiền gửi có kì hạn 12

1.3. Tiền gửi tiết kiệm 12

2. Vốn đi vay 13

2.1. Vay của Ngân hàng trung ương (NHTW) 13

2.2. Vay của các Ngân hàng hay tổ chức tín dụng trên thị trương Ngân hàng 13

2.3. Vay nước ngoài 13

2.4. Một nguồn vốn hết sức quan trọng của Ngân hàng là vốn tự có 14

V. Các nhân tố ảnh hưởng huy động vốn qua Ngân hàng 14

1. Lãi suất ảnh hưởng rất lớn đến huy động vốn 14

2. Tình trạng nền kinh tế 15

3. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng 15

4. Thu nhập và tài sản của dân cư 16

5. Dự tính cơ hội đầu tư 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NHỮNG NĂM QUA 17

I. Những kết quả đạt được trong công tác huy động vốn qua Ngân hàng 17

1.1. Huy động vốn ngày càng tăng với sự đa dạng hoá về hình thức sở hữu, mở rộng mạng lưới Ngân hàng. 17

1.2. Nguồn vốn huy động qua Ngân hàng ngày càng tăng 18

1.3. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 19

II. Mục tiêu và kết quả huy động vốn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế năm 2000. 21

CHƯƠNG III: NHỮNG QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 24

HUY ĐỘNG VỐN THÔNG QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 24

I. Những quan điểm cơ bản hiện nay. 24

II. Những định hướng mang tính chiến lược. 25

1. Những định hướng chung 25

2. Mục tiêu cơ bản giai đoạn 2000 - 2010 26

3. Mục tiêu trước mắt và một số vấn đề đang đặt ra. 26

3.1. Những vấn đề và giải pháp 27

PHẦN KẾT LUẬN 30

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY