Đề tài Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Yên Bái trong quá trình CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn của tỉnh

LỜI CẢM ƠN 5

PHẦN MỞ ĐẦU 6

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 6

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU 8

1. Mục đích 8

2. Nhiệm vụ 8

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 8

IV. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9

V. KẾT CẤU KHÓA LUẬN 9

PHẦN NỘI DUNG 10

CHƯƠNG I 10

NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 10

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 10

II. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NÓ 14

1.Hệ thống ngân hàng 14

1.1 Ngân hàng trung ương 15

1.2 Ngân hàng trung gian 15

1.3. Các tổ chức tài chính trung gian khác 17

2. Vai trò của hệ thống Ngân hàng thế giới 18

3. Chức năng của ngân hàng 20

3.1 Chức năng tập trung và phân phối vốn 20

3.2 Chức năng tiết kiệm tiền mặt 21

3.3 Chức năng giám đốc. 22

III. NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHXH 22

1. Ngân hàng nhà nước 24

2. Ngân hàng trung gian 25

2.1 Ngân hàng thương mại 25

2.2 Ngân hàng kinh doanh (hay Ngân hàng đầu tư và ngân hàng phát triển) 26

3. Vai trò, tác dụng của Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 27

4. Ngân Hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 28

4.1 Sự hình thành của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 29

4.2 Chức năng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. 30

4.3 Vài nét cơ bản về hoạt động của NHNo& PTNT Việt Nam 31

CHƯƠNG II 36

HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo& PTNT YÊN BÁI TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1991 ĐẾN NAY (2007) 36

I/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH, VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 36

1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội 36

1.1 Đặc điểm tự nhiên 36

1.2 Đặc điểm kinh tế 37

1.3 Đặc điểm văn hóa xã hội 38

2.Tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến hoạt động của NHNo& PTNT Yên Bái 38

II. HỆ THỐNG NHNo& PTNT TỈNH YÊN BÁI 39

1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo& PTNT tỉnh Yên Bái 39

2. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n TØnh Yªn b¸i 41

3. Ho¹t ®éng chÝnh cña NHNo& PTNT tØnh Yªn B¸i 42

4. Vai trò của NHNo& PTNT Yên Bái trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh 43

5. Thực trạng hoạt động của NHNo& PTNT Yên Bái trong quá trình CNH- HĐH nông nghiệp nông thôn của tỉnh 44

5.1 Công tác chỉ đạo, điều hành 44

5.2 Về nguồn vốn 45

5.3 Công tác đầu tư vốn 47

5.4 Hoạt động thu nợ 50

5.5 Dư nợ cho vay nền kinh tế 51

5.6 Nợ xấu 53

6. Những kết quả và tồn tại trong hoạt động của NHNo& PTNT Yên Bái 54

6.1 Những kết quả đạt được 54

6.2 Tồn tại và nguyên nhân 55

CHƯƠNG III 59

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo& PTNT TỈNH YÊN BÁI 59

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CỦA NHNo& PTNT TỈNH YÊN BÁI 59

1. Những nhân tố làm ảnh hưởng đến kế hoạch 59

2. Phương hướng, nhiệm vụ của NHNo& PTNT Yên Bái 60

3. Chỉ tiêu cụ thể 61

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CỦA NHNo& PTNT YÊN BÁI TRONG QUÁ TRÌNH CNH- HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN CỦA TỈNH 62

1.Tăng cường huy động nguồn vốn 62

2.Công tác cho vay 63

3. Phân loại khách hàng, có chính sách hợp lý với từng đối tượng khách hàng. 66

4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 68

5. Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng 68

6. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng, quảng cáo sâu rộng về chính sách, thể lệ cho vay đối với người dân 69

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 70

1. Đối với nhà nước 70

2. Đối với NHNo& PTNT Việt Nam 70

3. Đối với tỉnh Yên Bái 71

KẾT LUẬN 73

PH Ụ L ỤC 75

PHỤ LỤC 1. Chữ viết tắt 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY