Đề tài Năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền núi - Nghiên cứu từ tỉnh Sơn La

Bằng cách kết hợp cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, tác giả đã

chỉ ra 03 loại hình năng lực cơ bản cấu thành nên năng lực của lãnh đạo chính quyền

cấp xã khu vực miền núi tỉnh Sơn La gồm: Năng lực tư duy - IQ; Năng lực cảm xúc -

EQ; Năng lực huy động sự ủng hộ - XQ. Đồng thời luận giải và chứng minh được các

loại hình năng lực (IQ; EQ; XQ) có ảnh hưởng thuận chiều đến kết quả lãnh đạo phát

triển KT-XH xã.

Hơn nữa, luận án đã thành công khi lượng hoá được mối quan hệ giữa các loại

hình năng lực cơ bản (IQ; EQ; XQ) cấu thành năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp

xã với kết quả lãnh đạo phát triển KT-XH địa phương thông qua kết quả phân tích hồi

quy (sử dụng SPSS phiên bản 20) và kiểm định mô hình nghiên cứu (SEM). Từ đó làm

cơ sở để đo lường ảnh hưởng này tại các xã thuộc các tỉnh miền núi khác ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, thông qua kết quả chạy phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho ra

10 biến độc lập (IQ.N2; IQ.N3; IQ.N4; EQ.N9; EQ.N10; EQ.N11; EQ.N13; EQ.N14;

XQ.N1; XQ.N6) và 4 biến phụ thuộc (KQ.N5; KQ.N7; KQ.N8; KQ.N12), tác giả luận

án đã xác định được khung năng lực của lãnh đạo chính quyền cấp xã khu vực miền

núi gồm 10 nhóm năng lực cơ bản cấu thành và xác định được 04 nhóm chính các tiêu

chí đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển KT-XH xã (Bảng 4.22. Các nhóm nhân tố sau

khi Cronbach’s Alpha và EFA trang 93).

Tiếp đến, trong bối cảnh nghiên cứu ở các xã khu vực miền núi tỉnh Sơn La, tác

giả sử dụng “Tổng hợp Báo cáo tình hình phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2011-2016 các

xã trên địa bàn tỉnh Sơn La” và “Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn

2016-2020” kết hợp với kết quả nghiên cứu định tính để xây dựng thang đo cho biến

phụ thuộc “KQLĐ phát triển KT-XH xã”. Quá trình xây dựng thang đo hoàn toàn căn

SYST

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY