Đề tài Nâng cao khả năng thanh toán tại công ty cổ phần điện tử Giảng Võ

LỜI MỞ ĐẦU 6

1. Lý do chọn đề tài 6

2. Mục tiêu nghiên cứu 7

3. Phương pháp nghiên cứu 7

4. Phạm vi nghiên cứu 7

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 8

I. Doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 8

1. Khái niệm 8

2. Hoạt động của doanh nghiệp 13

II. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp 15

1. Sự cần thiết trong việc phân tích khả năng thanh toán 15

1.1. Khái niệm 15

1.2. Sự cần thiết trong việc phân tích khả năng thanh toán 16

2. Nội dung khả năng thanh toán 17

3. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 18

3.1. Phân tích tình hình thanh toán 18

3.2. Phân tích khả năng thanh toán 18

III. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp 21

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ 23

I. Giới thiệu sơ lược công ty 23

1. Tên công ty 23

2. Vốn điều lệ và cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông 23

3. Lịch sử hình thành và phát triển 23

4. Ngành nghề kinh doanh của công ty 25

5. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 26

5.1. Mô hình quản lý của công ty 26

5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và các đơn vị trực thuộc 28

6. Thuận lợi và khó khăn từ khi cổ phần đến nay 30

6.1. Những thuận lợi 30

6.2. Những khó khăn 31

7. Những thông tin về tài chính của công ty 31

7.1. Bảng cân đối kế toán 32

7.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 36

II. Thực trạng tình hình thanh toán và khả năng thanh toán và khả năng thanh toán của công ty 37

1. Phân tích tình hình thanh toán 38

1.1. Phân tích khoản phải thu 38

1.2. Phân tích khoản phải trả 40

2. Phân tích khả năng thanh toán 43

2.1. Khả năng thanh toán trong ngắn hạn 43

2.2. Khả năng thanh toán trong dài hạn 46

III. Đánh giá khả năng thanh toán tại công ty 47

1. Những kết quả đạt được 47

2. Hạn chế 48

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP 51

1. Quản trị khoản phải thu 51

2. Quản trị tiền mặt 52

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY