Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: 21.1. Một số vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh 21.1.1. Khái niệm và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh . 21.1.2. Vốn cố định. 41.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn cố định. 41.1.2.2.Cơ cấu vốn cố định. 51.1.3. Vốn lưu động . 61.1.3.1 Khái niệm và đặc điểm . 61.1. 3.2. Cơ cấu của vốn lưu động. 71.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 81.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn . 81.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 91.2.2.1-Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn cố định. 101.2.2.2-Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn lưu động. 111.2.2.3. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn. 121.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 121.2.3.1. Môi trường kinh doanh. 121.2.3.2 Loại hình kinh doanh. 121.2.3.3. Quy mô doanh nghiệp. 131.2.3.4. Chính sách kinh doanh. 13PHẦN II: 14THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY GIỐNG VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP TUYÊN QUANG. 142.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 142.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 142.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 152.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 152.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 162.1.3. Một số kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty 192.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang 212.2.1.Vốn và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang 212.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 252.2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 262.2.2.2 Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 312.2.2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 40PHẦN III. 42Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 423.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thơì gian tới 423.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 433.2.1. Đối với vốn cố định 433.2.2.Đối với vốn lưu động 46KẾT LUẬN 51Tài liệu tham khảo 52

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: 2

1.1. Một số vấn đề cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh 2

1.1.1. Khái niệm và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh . 2

1.1.2. Vốn cố định. 4

1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn cố định. 4

1.1.2.2.Cơ cấu vốn cố định. 5

1.1.3. Vốn lưu động . 6

1.1.3.1 Khái niệm và đặc điểm . 6

1.1. 3.2. Cơ cấu của vốn lưu động. 7

1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 8

1.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn . 8

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 9

1.2.2.1-Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn cố định. 10

1.2.2.2-Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn lưu động. 11

1.2.2.3. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn. 12

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 12

1.2.3.1. Môi trường kinh doanh. 12

1.2.3.2 Loại hình kinh doanh. 12

1.2.3.3. Quy mô doanh nghiệp. 13

1.2.3.4. Chính sách kinh doanh. 13

PHẦN II: 14

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY GIỐNG VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP TUYÊN QUANG. 14

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 14

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty 14

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 15

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 15

2.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 16

2.1.3. Một số kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh của Công ty 19

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang 21

2.2.1.Vốn và cơ cấu vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang 21

2.2.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 25

2.2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 26

2.2.2.2 Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 31

2.2.2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 40

PHẦN III. 42

Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giống vật tư Nông lâm nghiệp Tuyên Quang. 42

3.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thơì gian tới 42

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 43

3.2.1. Đối với vốn cố định 43

3.2.2.Đối với vốn lưu động 46

KẾT LUẬN 51

Tài liệu tham khảo 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY