Đề tài Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần SNC Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SNC VIỆT NAM 5

1.1. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty cổ phần SNC Việt Nam 5

1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 6

1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty 6

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty 12

1.3. Các thành tựu chủ yếu mà Công ty đã đạt được 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SNC VIỆT NAM 20

2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty 20

2.1.1. Những nhân tố khách quan 20

2.1.2. Những nhân tố chủ quan 21

2.2. Tình hình huy động vốn của công ty 21

2.2.1. Các nguồn huy động 21

2.2.2. Cơ cấu vốn của Công ty 24

2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty giai đoạn 2004-2006 26

2.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 26

2.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định 31

2.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 36

2.4. Các giải pháp mà công ty đã áp dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 39

2.4.1. Giảm tỷ lệ vốn vay trong tổng vốn kinh doanh 43

2.4.2. Đẩy mạnh việc thu hồi các khoản nợ 40

2.4.3. Phát huy tối đa công suất của TSCĐ hiện có. 44

2.4.4. Khai thác nguồn vốn tín dụng của người cung cấp 45

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SNC VIỆT NAM 46

3.1. Định hướng và mục tiêu hoạt động của công ty trong thời gian tới 46

3.1.1. Định hướng chung phát triển của công ty 41

3.1.2. Các mục tiêu cụ thể của kế hoạch 2007 41

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty 47

3.2.1. Khai thác nguồn vốn vay mới 47

3.2.2. Giảm thiếu vốn tồn kho dự trữ 47

3.2.3. Tiết kiệm chi phí, sử dụng tài sản hợp lý 48

3.2.4. Hoàn thiện hơn nữa công tác kế hoạch hoá vốn lưu động. 49

3.2.5. Phân cấp cải tiến, đổi mới, sử dụng hiệu quả và quản lý chặt chẽ TSCĐ. 50

3.2.6. Một số biện pháp khác 52

3.3 Một số kiến nghị 52

KẾT LUẬN 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY