Đề tài Nâng cao hiệu quả phát triển nguồn nhân lực của công ty in tổng hợp Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

I.I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI

I.1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

I.1.2. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP:

I.1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI

I.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

I.2.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

I.2.2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

I.3. ĐẶC ĐIỂM ,CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

1.3.1-ĐẶC ĐIỂM

1.3.2-CHỨC NĂNG CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

1.3.3. NHIỆM VỤ TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC .

1.3.4. MỤC TIÊU CHÍNH TRONG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

I.4. ĐÁNH GIÁ, TUYỂN DỤNG, BỐ TRÍ VÀ PHÂN CÔNG NGUỒN NHÂN LỰC.

I.4.1. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

I.4.2. TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ NGUỒN NHÂN LỰC.

1.4.3. PHÂN CÔNG VÀ HIỆP TÁC NGUỒN NHÂN LỰC

1.5. NHỮNG ĐÁNH GIÁ TRONG CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.6. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI

2.1.1- MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG

2.1.2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI.

2.2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI

2.2.1- PHÂN TÍCH CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC

2.2.2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO CHỈ TIÊU THỜI GIAN VÀ CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG.

2.3- PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

2.3.1. PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG.

2.3.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN CÔNG NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

2.3.3. ĐÁNH GIÁ NGUỒN LAO ĐỘNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

2.4. NHẬN XÉT VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNGTY IN TỔNG HỢP HÀ NỘI

3.1. NÂNG CAO TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG

3.2. NÂNG CAO TRONG CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

3.3. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.4. NHỮNG KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.

3.5. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

3.6. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

3.7. CÔNG TÁC TẠO VÀ GIA TĂNG ĐỘNG LỰC CHO NGUỒN NHÂN LỰC

3.8. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY