Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và những giải pháp của công ty TNHH Quảng cáo và thương mại THANH'S

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp 2

2.Doanh nghiệp hoạt động công ích 2

1.1.2.Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp 3

1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 4

1.2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh về mặt kinh tế 4

1.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả xã hội: 7

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 7

1.3.1. Các nhân tố khách quan (bên ngoài doanh nghiệp) 8

1.3.1.1. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh 8

1.3.1.2. Nhân tố môi trường tự nhiên 10

1.3.1.3. Môi trường chính trị - pháp luật 11

1.3.1.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng 12

1.3.2 Các nhân tố chủ quan (bên trong doanh nghiệp) 12

1.3.2.1. Nhân tố vốn 13

1.3.2.2. Nhân tố con người 13

1.3.2.3. Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ 13

1. 3.2.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 14

1.3.2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin 14

CHƯƠNG II 16

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO & THƯƠNG MẠI THANHS 16

2.1.NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH & QUẢNG CÁO THANHS 16

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 16

2.1.2 Cơ cấu tổ chức - nhân sự 17

2.1.2.1 Bộ máy tổ chức 17

2.1.2.2. Cơ cấu nhân sự 20

2.1.2.3. Cơ cấu lương. 20

2.1.3Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty 21

2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI THANHS. 23

2.2.1.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây. 23

2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty quảng cáo và thương mại THANHS. 26

2.2.2.1 Đánh giá hiệu quả tổng hợp. 26

2.2.2.2 Xét về hiệu quả theo chỉ tiêu sử dụng các yếu tố đầu vào. 30

2.2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng lao động. 30

2.2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính ( Hệ số nợ) 33

2.2.2.3Hiệu quả kinh tế khác 34

2.2.2.3.2 Các hoạt động xã hội khác 35

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI THANHS. 36

2.3.1.Những kết quả đạt được của công ty TNHH quảng cáo và thương mại THANHS 36

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 37

2.3.2.2 Nguyên nhân khách quan 39

CHƯƠNG III 41

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI THANHS 41

3.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH quảng cáo THANHS. 41

3.2 Giải pháp 41

3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty 42

3.2.2 tăng cường tạo vốn và nâng cao trình độ sử dụng vốn 46

3.2.3 Xây dựng bộ phận marketing mạnh về chuyên môn và nghiệp vụ. 47

3.3 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY