Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên (Thông qua hệ thống các cửa hàng trực thuộc)

Lời nói đầu

Chương I: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả hoạt động bán hàng trong cơ chế thị trường

I/ Hoạt động bán hàng, quan niệm hiệu quả hoạt động bán hàng ở cửa hàng của các doanh nghiệp Thương mại

1. Hoạt động bán hàng

2. Nội dung hoạt động bán hàng ở các cửa hàng của doanh nghiệp Thương mại

3. Quan niệm về hiệu quả hoạt động bán hàng của hệ thống các cửa hàng ở doanh nghiệp Thương mại

II/ Mạng lưới bán hàng và hệ thống chỉ tiêu đánh giá

1. Mạng lưới bán hàng

2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động bán hàng

III/ Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng ở cửa hàng của doanh nghiệp Thương mại

1. Các nhân tố khách quan

2. Các nhân tố chủ quan

Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại hệ thống các cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

I/ Quá trình phát triển mạng lưới bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên và đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty

1. Giới thiệu trung về Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long

Biên

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của hệ thống cửa hàng ở Công ty

Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống cửa hàng trực thuộc

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

II/ Phân tích hiệu quả hoạt động bán hàng hiện nay của hệ thống cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

1. Tình hình bán hàng của hệ thống các cửa hàng trực thuộc Công

ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

2. Công tác giao tiếp khuyếch trương

III/ Đành giá chung về hiệu quả hoạt động bán hàng hiện nay tại hệ thống các cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

1.Những kết quả đạt được

2. Những khuyết điểm cần khắc phục

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

I/ Mục tiêu phương hướng phát triển của ngành Thương mại trong giai đoạn 2000-2010 và mục tiêu phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

1. Mục tiêu định hướng phát triển của ngành Thương mại trong giai đoạn 2000-2010

2. Mục tiêu, chiến lược của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại hệ thống cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

II/ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của hệ thống cửa hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

1. Phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại các cửa hàng của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Long Biên

III/ Tạo lập môi trường kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng

Kết luận

Tài liệu tham khảo 4

6

6

6

13

18

20

20

24

29

29

32

36

36

36

46

54

57

57

63

65

65

67

69

69

69

71

75

77

77

78

90

92

93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY