Đề tài Nâng cao hiệu quả công tác huy động nguồn vốn có chi thấp là biện pháp cơ bản nhằm hạ thấp lãi xuất cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Ninh bình

MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I 8

CƠ SỞ ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỨC LÃI SUẤT CHO VAY THẤP 8

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG 8

THƯƠNG MẠI. 8

1. Khái niệm ngân hàng. 8

2. Vai trò ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 9

3. Chức năng của ngân hàng thương mại. 10

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠ THẤP MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CỦA 10

NGÂN HÀNG. 10

III.CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNGVÀ CHI PHÍ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN. 12

1. Chi phí tạo nguồn vốn. 13

1.1. Lãi suất của vốn huy động: 13

1.2.Lãi suất của nguồn vốn đi vay: 14

Chương II 17

THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH. 17

I/. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH. 17

II/. GIỚI THIỆU VỀ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG CÔNGTHƯƠNG NINH BÌNH 18

1. Tín dụng. 18

1.1. Các hình thức tín dụng. 18

1.2. Điều kiện được vay vốn. 19

1.3. Hồ sơ vay vốn. 20

1.4. Cho vay cán bộ. 20

2. Ngân hàng Quốc tế. 21

2.1. Thư tín dụng. 21

2.2. Nhờ thu. 23

2.3. Chuyển tiền bằng điện(TTR). 23

3. Mở tài khoản và tiền gửi tiết kiệm. 24

3.1. mở tài khoản. 24

3.2.Các thể thức tiết kiệm. 24

4. Thẻ tín dụng Quốc tế, séc du lịch. 25

III/. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC 25

GIAI ĐOẠN 2001 –2005. 25

IV./ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH TRONG THỜI KỲ CNH – HĐH. 26

1. Thuận lợi. 26

2. Khó khăn. 27

VI. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG 30

CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH. 30

VII/. ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA. 32

1. Về công tác huy động vốn: 32

2.Đối với Ngân hàng Nhà nước. 33

2. Về với công tác tín dụng: 36

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CÓ CHI PHÍ THẤP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH 37

I. MỘT SỐ TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNGNINH BÌNH NĂM 2002. 38

1. Một số tồn tại cần khắc phục. 38

2. Nguyên nhân: 39

2.1.Nguyên nhân khách quan: 39

2.2. Nguyên nhân mang tính chủ quan. 39

3/. Phương hướng và nhiệm vụ của Ngân hàng Công thương 40

Ninh Bình năm 2002. 40

II/. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIÚP CHO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 41

NINH BÌNH. 41

1.Tăng cường công tác đào tạo: 41

2. Tập trung vào hơn nữa vao việc thu hút nguồn vốn 43

có chi phí thấp. 43

3. Thực hiện tốt chính sách khách hàng. 44

4. Đổi mới công nghệ Ngân hàng. 45

5. Chiến lược Marketing ngân hàng. 45

KẾT LUẬN. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY