Đề tài nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN 3

1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3

1.1.1. Huy động vốn 3

1.1.2. Cho vay 3

1.1.3. Hoạt động khác 3

1.2. Hoạt động tín dụng trung – dài hạn của ngân hàng thương mại 4

1.2.1. Kháí niệm 4

1.2.2. Phân loại 5

1.2.3. Vai trò của tín dụng trung – dài hạn 6

1.2.4. Đặc điểm của tín dụng trung – dài hạn. 8

1.3. Chất lượng tín dụng trung – dài hạn 10

1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng 10

1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trung – dài hạn 12

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung – dài hạn 20

1.3.3.1. Khách hàng 20

1.3.3.2. Ngân hàng 21

1.3.3.3. Môi trường kinh tế chính trị, pháp lý 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27

2.1. Khái quát về Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 27

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 28

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 30

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở giao dịch I 35

2.2.1. Thực trạng chung về tín dụng trung – dài hạn 35

2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở giao dịch I 40

2.2.2.1. Về tỷ lệ nợ quá hạn trung – dài hạn 40

2.2.2.2. Về hiệu quả sử dụng vốn trung – dài hạn 44

2.2.2.3. Về vòng quay vốn trung – dài hạn 46

2.2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng trung – dài hạn 47

2.2.3.1. Những kết quả đạt được 48

2.2.3.2. Hạn chế 49

2.2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 51

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 53

3.1. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở giao dịch I ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 53

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại Sở giao dịch I ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 54

3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng trung – dài hạn 55

3.2.2. Tăng cường kiểm soát sau quyết định cho vay 56

3.2.3. Đa dạng hoá hình thức tín dụng trung – dài hạn để phân phối rủi ro 57

3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định tín dụng 57

3.2.5. Tăng cường hoạt động huy động vốn. 58

3.2.6. Các giải pháp khác 60

3.3. Một số kiến nghị 62

3.3.1. Kiến nghị đối với ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 62

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 62

3.3.3. Kiến nghị với nhà nước 63

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY