Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân

Lời mở đầu 1

Chương I-Tín dụng ngân hàng và Chất lượng tín dụng ngân hàng đối với DNV&N 3

1.1_Khái quát về DNV&N 3

1.1.1_Khái niệm 3

1.1.2_Đặc điểm 4

1.1.3_Vai trò của DNV&N 6

1.2_Tín dụng ngân hàng 10

1.2.1_Tín dụng- một hoạt động chủ yếu của các NHTM 10

1.2.2_Các hình thức tín dụng ngân hàng 12

1.3_Chất lượng tín dụng đối với DNV&N 14

1.3.1_Khái niệm 14

1.3.2_Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 15

1.3.3_Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 20

Chương II_Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNV&N ở NHCT Thanh Xuân 27

2.1_Khái quát về ngân hàng 27

2.1.1_Lịch sử hình thành và phát triển 27

2.1.2_Cơ cấu tổ chức 27

2.1.3_Sơ lược về hoạt động kinh doanh 31

2.2_Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHCT Thanh Xuân 40

2.2.1_Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 40

2.2.2_Quy mô và chất lượng tín dụng đối với DNV&N tại NHCT TX 42

2.3_Đánh giá về chất lượng tín dụng tại NHCT Thanh Xuân 51

2.3.1_Những kết quả đạt được 51

2.3.2_Hạn chế và nguyên nhân 53

Chương III_Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với NHCT Thanh Xuân 60

3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng đối với DNV&N của NHCT Thanh Xuân 60

3.2_Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

tại NHCT Thanh Xuân 64

3.2.1_Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp đối với DNV& 64

3.2.2_Nâng cao công tác thẩm định khách hàng và dự án vay vốn 65

3.2.3_Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng 67

3.2.4_Nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 68

3.2.5_Tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hoá ngân hàng 69

3.2.6_Đẩy mạnh công tác marketing, quảng cáo 70

3.3_Kiến nghị 72

3.3.1_Kiến nghị với Chính Phủ 72

3.3.2_Kiến nghị với NHNN 74

3.3.3_Kiến nghị với NHCT VN 75

Kết luận 76

Danh mục tài liệu tham khảo 77

Các bảng số liệu và biểu đồ

Bảng 1 - Bảng tiền gửi dân cư 34

Bảng 2 - Cơ cấu đầu tư 36

Bảng 3 - Tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 44

Bảng 4 - Nợ có đảm bảo bằng tài sản (ĐBBTS) 45

Bảng 5- Nợ xấu 47

Bảng 6- Lợi nhuận từ HĐTD.49

BIỂU ĐỒ 1 - Biểu đồ Tồng nguồn vốn huy đồng 32

BIỂU ĐỒ 2 - Biều đồ lợi nhuận hàng năm 39

BIỂU ĐỒ 3 - Biểu đồ thể hiện tỷ trọng TDDNV&N/ Tổng dư nợ 43

BIỂU ĐỒ 4 - Biểu đồ Nợ có đảm bảo bằng tài sản 46

BIỂU ĐỒ 5_ Biểu đồ Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay.50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY