Đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay tại Sở giao dịch I Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ THUYẾT VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Dự án đầu tư:

2. Thẩm định dự án đầu tư (TĐDADT).

II/ Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại

1. Quy trình thẩm định tài chính dự án của Ngân hàng thương mại.

1.2. Thẩm định khả năng tài chính của khách hàng.

1.3. Thẩm định dự án đề nghị vay vốn lưu động.

1.4. Thẩm định tài sản làm đảm bảo nợ vay

2. Nội dung thẩm định dự án của Ngân hàng thương mại.

2.1. Tài liệu dùng để xét duyệt

2.2. Nội dung thẩm định.

3. Phương pháp thẩm định dự án của Ngân hàng thương mại.

3.1. Những phân tích cơ bản.

3.4.Xem xét ảnh hưởng của Lạm phát tới công tác thẩm định dự án.

III. Chất lượng Thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại.

1. Khái niệm chất lượng Thẩm định tài chính dự án đầu tư.

2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng Thẩm định tài chính dự án đầu tư.

2.1 Đánh giá theo chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch của dự án:

2.2. Đánh giá theo chỉ tiêu lợi nhuận thực tế của dự án.

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư.

3.1. Các nhân tố chủ quan:

3.2. Các nhân tố khách quan:

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM.

I-Khái quát về hoạt động của Sở giao dịch I.

1.Chức năng, nhiệm vụ và mô hình tổ chức của Sở Giao Dịch I.

1.1 Chức năng.

1.2. Tổ chức bộ máy và điều hành

2. Một số kết quả đạt được

2.1. Đầu mối thanh toán quốc tế.

2.2. Quản lý kinh doanh vốn:

2.3. Đầu mối kinh doanh ngoại tệ:

2.4. Hạch toán loại vốn, quỹ của NHNNo&PTNT Việt Nam:

2.5. Huy động vốn:

2.6 Hoạt động cho vay vốn:

II.Hoạt động thẩm định tài chính dự án cho vay tại Sở giao dịch I.

1. Một số kết quả kinh doanh của Công tác cho vay tại sở giao dịch I Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm gần đây.

1.1 Số dự án được thẩm định tại Sở giao dịch I NHNo&PTNT Việt Nam

1.2 Số dự án được Sở giao dịch I NHNo&PTNT Việt Nam cho vay.

1.3 Tổng doanh số cho vay dư nợ.

1.4 Doanh số cho vay theo dự án so với Tổng cho vay dư nợ.

1.5 Cơ cấu dư nợ cho vay theo dự án:

1.6 Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khó đòi cho vay theo dự án.

2. Quy trình tín dụng và việc tổ chức hoạt động thẩm định dự án cho vay trong hoạt động của NHN 0 & PTNT Việt Nam .

III- ví dụ minh hoạ về quy trình thẩm định tài chính dự án.

1.Giới thiệu khách hàng:

2. Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự:

3. Khả năng tài chính:

3.1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh:

3.2. Tình hình dư nợ tại các ngân hàng.

4. Xếp loại khách hàng.

5. Thẩm định dự án:

5.1. Căn cứ pháp lý của dự án.

5.2. Sự cần thiết phải đầu tư.

5.3. Xác định phương án đầu tư.

5.4. Tổng mức đầu tư và phương án tài chính:

5.5. Thẩm định phương án.

5.6. Đánh giá khả năng tài trợ của dự án:

6. Kết luận.

7. Đánh giá và kiến nghị.

IV. Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án cho vay tại Sở giao dịch I Ngân Hàng NNo&PTNT Việt Nam

PHẦN III: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

I/ Thẩm định tài chính dự án trong chiến lược hoạt động của Sở giao dịch I NHNN&PTNT Việt Nam.

II/ một số giảI pháp.

1. Khai thác sử dụng thông tin trong quá trình thẩm định tránh tình trạng thông tin một chiều

1.1. Điều tra trực tiếp doanh nghiệp vay vốn

1.2. Thu thập thông tin từ bên ngoài

2. Thẩm định quyền sở hữu của những tài sản thế chấp

3. Nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định dự án đầu tư

4. Giải pháp về những nội dung thẩm định cần hoàn thiện:

5. Thiết lập hệ thống thu thập thông tin cần thiết liên quan đến thẩm định dự án đầu tư

6. Giải pháp về công tác tổ chức điều hành.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY