Đề tài Nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1

LỜI CÁM ƠN: 2

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu. 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

4. Nội dung nghiên cứu 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Nguồn số liệu, tài liệu 5

PHẦN II: NỘI DUNG 6

Chương I: Cơ sở lý thuyết 6

I. Cơ sở lý luận của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. 6

1. Một số khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 6

1.1. Đào tạo . 6

1.2 Giỏo dục . 7

1.3 Phỏt triển : 7

1.4. Bồi dưỡng: 7

1.5 Đặc thù của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. 8

1.6. Chất lượng đào tạo và bồi dưỡng: 8

1.7. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng đào tạo. 9

1.8. Các yếu tố quyết định chất lượng đào tạo và bồi dưỡng. 10

2.Vai trũ và mục tiờu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 11

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 12

1. Đào tạo trong công việc: 12

1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 13

1.2. Đào tạo theo kiểu học nghề. 13

1.3. Kốm cặp và chỉ bảo 13

1.4. Luõn chuyển và thuyờn chuyển cụng việc . 14

2. Đào tạo ngoài công việc : 15

2.1.Tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp 15

2.2.Cử đi học ở các trường chính quy 16

2.3.Các bài giảng các hội nghị hoặc các hội thảo 16

2.4.Đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính 16

2.5.Đào tạo theo phương pháp từ xa 16

2.6.Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm 17

2.7.Mô hình hành vi 17

2.8.Đào tạo kỹ năng xữ lý công văn giấy tờ 17

III. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển. 18

1.Các vấn đề chiến lược. 18

1.1.Tạo sao tổ chức cần phải đầu tư cho đào tạo và phát triển ? 18

1.2.Phải tiến hành phân loại chương trình đào tạo và phát triển nào? 18

1.3.Ai cần đào tạo ? 19

1.4.Ai sẽ là người cung cấp chương trình đào tạo và phát triển ? 20

1.5.Làm thế nào để đánh giá chương trình đào tạo và phát triển ? 20

2.Trình tự xây dụng một chương trình đào tạo và phát triển : 20

2.1.Xác định nhu cầu đào tạo. 21

2.2.Xác định mục tiêu đào tạo 22

2.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo 23

2.4.Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 23

2.5.Dự tính chi phí đào tạo. 23

2.6.Lựa chọn và đào tạo giáo viên 23

2.7.Đánh giá chương trình đào tạo 23

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÀNH XÂY DỰNG. 25

I. Đặc điểm tình hình của đơn vị. 25

1.Tên đơn vị: 25

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường: 25

3. Chức năng, nhiệm vụ của Trường: 27

4.Tình hình hoạt động 27

5. Tính chất đặc thù của trường Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng 29

II.Thực trạng chất lượng đào tạo bồi dưỡng tại Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng 31

1. Nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức: 31

2. Đánh gía chất lượng đội ngũ giáo viên 36

3.Đánh gía chất lượng giáo trình: 38

4.Đánh gía cơ sở vật chất đào tạo. 39

4.1. Công tác tổ chức hành chính – phục vụ 39

4.2 Về công tác Quản trị thiết bị: 41

4.3. Công tác quản lý tài chính: 42

4.4. Công tác Trung tâm tư vấn Đào tạo và Thông tin kinh tế: 43

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO. 45

I. Chiến lược phát triển. 45

1. Những nhiệm vụ trọng tâm: 45

II. Khó khăn và thuận lợi 46

1. Thuận lợi: 46

2. Khó khăn: 47

3. Những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế trong đào tạo tại trường bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng. 49

III. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo. 53

PHẦN KẾT LUẬN: 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY