Đề tài Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

Lời mở đầu

Chương I

Những lý luận cơ bản về đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

I. Tầm quan trọng của công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

1. Khái niệm đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

2. Vai trò của đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

II. Quy trình đào tạo

1. Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

2. Xây dựng kế hoạch đào tạ nhân viên trong doanh nghiệp

3. Triển khai thực hiện đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

4. Đánh giá kết quả đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

III. Nội dung và phương pháp đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

1. Nội dung đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

2. Phương pháp đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

IV. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

1. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp

2. Nhân tố thuộc về người lao động

3. Nhân tố thuộc về đặc thù công việc

Chương II

Khảo sát thực trạng đào tạo nhân viên Công ty cổ phần gỗ GAGO

I. Khái quát Công ty cổ phần gỗ Công ty cổ phần gỗ GAGO

1. Quá trình hình thành và phát triển ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần gỗ GAGO

3. Cơ cấu bộ máy của Công ty cổ phần gỗ GAGO

4. Sơ bộ ngành nghề kinh doanh

5. Môi trường kinh doanh

a. Môi trường bên ngoài

b. Môi trường bên trong

6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần gỗ GAGO

II. Thực trạng công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

1. Số lượng và chất lượng nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

2. Tình hình công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

a. Đào tạo trong công việc

b. Đào tạo ngoài công việc

c. Kết quả công tác đào tạo nhân viên trong Công ty

3. Tổ chức công tác đào tạo tại Công ty cổ phần gỗ GAGO

a. Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên trong Công ty cổ phần gỗ GAGO

b. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên trong công ty.

c. Triển khai thực hiện:

d. Đánh giá kết quả đào tạo

4. Nội dung và phương pháp đào tạo

a. Nội dung đào tạo

b. Phương pháp đào tạo

III. Đánh giá chung về công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

1. Thành công đạt được trong công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

2. Những hạn chế và nguyên nhân của nó trong công tác đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO.

Chương III

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

I. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần gỗ GAGO

1. Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần gỗ GAGO trong năm 2007

2. Quan điểm, định hướng chiến lược về đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty cổ phần gỗ GAGO

II. Đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên ở Công ty cổ phần gỗ GAGO

1. Giải pháp về nội dung đào tạo

2. Giải pháp về phương pháp đào tạo

3. Giải pháp về hình thức tổ chức đào tạo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY