Đề tài Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các DNSX

Mục lục

Lời mở đầu 1

Mục lục

Chú thích 2

Phần 1 Đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán 4

I Đặc điểm, vai trò của NVL trong hoạt động SXKD 4

1.1 Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu 4

1.2 Vai trò của nguyên vật liệu 4

II Phân loại và tính giá NVL 5

2.1 Phân loại nguyên vật liệu 5

2.2 Tính giá nguyên vật liệu 5

III Yêu cầu quản lý NVL trong hoạt động SXKD 8

IV Nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp SX 9

Phần 2 Hạch toán NVL trong các doanh nghiệp theo chế độ hiện hành 10

I Hạch toán chi tiết NVL 10

II Hạch toán tổng hợp NVL 16

2.1 Tài khoản sử dụng 16

2.2 Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 16

2.3 Hạch toán tổng hợp NVL phương pháp KKĐK 21

III Hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán NVL 23

3.1 Đối với DN áp dụng hình thức NK-SC 23

3.2 Đối với DN áp dụng hình thức NKC 23

3.3 Đối với DN áp dụng hình thức CT-GS 23

3.4 Đối với DN áp dụng hình thức NK-CT 23

Phần 3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 24

I Đánh giá chung về công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp hiện nay 24

1.1 Về chế độ kế toán 24

1.2 Tồn tại 24

II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các doanh nghiệp SX 25

2.1 Củng cố quản lý NVL về số lượng tại doanh nghiệp 25

2.2 Về xác định giá trị thực tế NVL nhập kho 25

2.3

Lựa chọn phương pháp tính giá NVL xuất kho thích hợp và lập bảng phân bổ NVL 26

2.4

Nâng cao hiệu quả áp dụng phương pháp hạch toán HTK đã lựa chọn 26

2.5 Về việc trích lập và hạch toán dự phòng giảm giá HTK 27

III Điều kiện thực hiện 28

3.1 Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước 28

3.2 Về phía doanh nghiệp 29

Kết luận 30

Tài liệu tham khảo 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY