Đề tài Một số vấn đề về phương pháp cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU.

Tầm quan trọng của vấn đề và lý do chọn vấn đề lý luận .

NỘI DUNG

I- TỔNG QUAN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC.

1- Khái niệm cơ cấu tổ chức.

2- Đặc điểm, vai trò của cơ cấu tổ chức.

2.1. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức.

2.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức.

3- Các nhân tố ảnh hưởng

3.1. Nhóm các nhân tố thuộc đối tượng quản lý

3.2. Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý

II– CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT DOANH NGHIỆP.

1- Bốn phương pháp thiết kế cơ cấu tổ chức của các nhà khoa học nghiên cứu về quản lý.

1.1. Phương pháp loại suy.

Ưu đIểm.

Nhược đIểm.

Điều kiện, phạm vi áp dụng.

1.2. Phương pháp kết cấu hoá các mục tiêu.

Ưu điểm.

Nhược điểm.

Điều kiện phạm vi áp dụng.

1.3. Phương pháp chuyên gia.

Ưu điểm.

Nhược điểm.

Điều kiện, phạm vi áp dụng

1.4. Phương pháp mô hình hoá

Ưu điểm.

Nhược điểm.

ĐIều kiện, phạm vi áp dụng.

2- Theo một cách khái quát hơn người ta phân ra làm hai phương pháp.

2.1. Phương pháp tương tự

2.2. Phương pháp phân tích theo yếu tố.

III - ÁP DỤNG XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM.

1 - Đặc đIểm văn hoá, kinh tế Việt Nam.

2 - Đề xuất mô hình xây dựng cơ cấu tổ chức ở Việt Nam.

KẾT LUẬN.

Tóm tắt lại vấn đề lý luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY