Đề tài Một số vấn đề về kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm

LỜI NÓI ĐẦU 1

chương i 3

Những lí luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán và 3

nghiệp vụ kế toán cho vay Trong hệ thống ngân hàng 3

I. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán cho vay. 3

1. Vai trò nhiệm vụ của kế toán ngân hàng. 3

1.1 Vai trò của kế toán ngân hàng. 3

1.2. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 4

2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán cho vay. 4

2.1 Vai trò của kế toán cho vay. 4

2.2. Nhiệm vụ của kế toán cho vay: 5

iI.Khái quát các phương thức cho vay hiện nay. 6

1. Phương thức cho vay từng lần : 6

2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (cho vay luân chuyển) 7

3. Phương thức cho vay theo dự án đầu tư 8

1. Phương thức cho vay trả góp. 8

2. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 8

3. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng. 9

4. Cho vay hợp vốn. 9

5. Phương thức cho vay khác. 9

III. Những vấn đề cơ bản của kế toán nghiệp vụ cho vay tổ chức cá nhân trong nước. 9

1. Hồ sơ chứng từ cho vay tổ chức cá nhân trong nước. 9

2. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay. 10

2.1. Tài khoản nội bảng 10

2.2. Tài khoản ngoại bảng. 14

3. Quy trình kế toán cho vay từng lần. 16

3.1. Kế toán giai đoạn cho vay. 16

3.2. Kế toán giai doạn thu nợ, thu lãi: 16

4. Quy trình kế toán cho vay theo mức tín dụng: 18

4.1. Kế toán giai đoạn cho vay: 18

4.2. Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi 19

CHƯƠNG 2 21

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHO VAY TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 21

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 21

1. Một số nét tổng quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm. 21

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNO &PTNT Từ Liêm. 23

2.1 Công tác huy động vốn. 23

2.2 Công tác sử dụng vốn. 26

2.3. Về nghiệp vụ thu chi tiền mặt và an toàn kho quỹ. 30

2.4 Nghiệp vụ thanh toán. 31

2.5Kết quả tài chính. 31

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN CHO VAY TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG NƯỚC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM. 32

1. Văn bản, hồ sơ thực hiện cho vay tại ngân hàng nông nghiệp Từ Liêm. 32

1.1 Văn bản thực hiện. 32

1.2 Hồ sơ cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm. 33

2. Kế toán nghiệp vụ cho vay tổ chức cá nhân trong nước của ngân hàng. 35

2.1 Kế toán giai đoạn phát tiền vay 36

2.2 Kế toán giai đoạn thu nợ, thu lãi. 37

2.2.1 Kế toán giai đoạn thu nợ gốc. 37

2.3 . Vấn đề trả nợ gốc trước hạn đối với cho vay từng lần. 41

2.4 . Sao kê khê ước. 42

2.5 . Hạch toán kế toán và quản lý hồ sỏ tài sản đảm bảo tiền vay của khách hàng. 42

2.6 . Những kết quả đạt được của công tác kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước. 43

CHƯƠNG 3 46

GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 46

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG. 46

1. Đầu tư xây dựng cơ bản : 46

2. Vấn đề hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng: 46

3. Vấn đề đào tạo- tổ chức cán bộ: 46

4. Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh. 47

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHO VAY TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 48

1. Thực hiện đôn đốc thu nợ và thu lãi phù hợp với thực trạng từng khoản vay 48

2. Phương pháp cho vay 49

3. Biện pháp xử lí nợ, nợ quá hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp Từ Liêm. 50

4. Phạt chậm trả đối với khoản ''lãi chưa thu''. 51

5. Áp dụng tin học trong kế toán cho vay 52

6. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Ngân hàng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường. 54

KẾT LUẬN 1

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY